Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

    อาหาหมัด มะดีเย๊า; วิชชุดา สร้างเอี่ยม (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในเขต เทศบาลเมืองปัตตานี 2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี และ 3) หารูปแบบการส่งเสริมในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ของ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการใช้ แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนจากตำบลละ 2 ชุมชน โดยการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการจับ ฉลากจาก 3 ตำบล ซึ่งได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 และเลือก สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ชุมชนละ 2 คน