Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การจัดการขยะที่เหลือจากธุรกิจรับซื้อของเก่าย่านเสือใหญ่อุทิศ กรุงเทพมหานคร 

    วลัลนา วัฒนาเหมกร; วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการขยะที่เหลือจากธุรกิจรับซื้อของเก่าย่าน เสือใหญ่อุทิศ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะที่เหลือจากธุรกิจรับซื้อของเก่าย่านเสือใหญ่อุทิศ 3) เสนอแนวทางการจัดการขยะที่เหลือจากธุรกิจรับซื้อของเก่าย่านเสือใหญ่อุทิศ การศึกษานี้เป็นการ วิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์และสังเกตผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้1) ผู้ประกอบอาชีพ ธุรกิจรับซื้อของเก่า จ านวน 8 คน 2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 4 คน 3) ผู้นำชุมชนและ ...