Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    มูลค่าทางเศรษฐกิจของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำเข้าสู่เขื่อนภูมิพลและหลักการและเหตุผลสำหรับการคุ้มครองธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย 

    นิพนธ์พันธุ์ ศศิธร; สมพจน์ กรรณนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

    งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2540 ถึง 2559 การวิเคราะห์ประกอบด้วยการจำลองแนวโน้ม การคำนวณปริมาณการเปลี่ยนแปลง และการประเมินมูลค่าของปริมาณการเปลี่ยนแปลง การศึกษาพบว่า ทรัพยากรน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพล จากแม่น้ำปิงซึ่งมีต้นกำเนิดจากพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2549 และมีความเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่องระหว่าง พ.ศ. 2550 – 2559 มูลค่าทางเศรษฐกิจของความสูญเสียทรัพยากรน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลระหว่าง พ.ศ. 2550-2559 ...