Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    กลยุทธ์การขับเคลื่อนการเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

    วรเชษฐ์ แสงอรุณ; วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

    การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการขับเคลื่อนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และนำเสนอกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีวิธีการศึกษา ประกอบด้วย การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และสถาบันการศึกษา จำนวน 9 คน การวิเคราะห์ช่องว่างของการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ...