Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แนวทางการส่งเสริมการจัดประชุมสีเขียวที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

    ธัญญ์ฐิตา เสถียรนนท์ชัย; วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดประชุมสีเขียวที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย กรณีศึกษาองค์กรภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคบริการ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดประชุมสีเขียว ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการจัดประชุมสีเขียว ทำการรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการณ์การจัดประชุมสีเขียวและการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ประสานงานขององค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meeting และผ่านการตรวจประเมินเพื่อพิจารณารับรองการจัดประชุมสีเขียว โดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for ...