Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แนวทางการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

    ภัทราพร เปรมประเสริฐ; จำลอง โพธิ์บุญ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความเป็นมา สภาพทางกายภาพ และการ บริหารจัดการของศูนย์ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อวิเคราะห์และประเมินในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอ้ ม และการ บริหารจัดการ ของศูนย์ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการ พัฒนาปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม และการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะ ธรรมชาติ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศและการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืนเก็บรวบรวม ข้อมูลโดยการสังเกตการณ์ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ...