Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

    เวสารัช วรุตมะพงศ์พันธุ์; จำลอง โพธิ์บุญ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

    การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional study) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับประชาชน จำนวน 390 ตัวอย่าง ในพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด  และตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาด้วยค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสูจน์สมมติฐานด้วย ANOVA t-Test และ Pearson Correlation ผลการศึกษาเชิงพรรณนาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย  ร้อยละ 57  อายุระหว่าง 26-35 ปี  ร้อยละ 33.3 สถานภาพสมรส ร้อยละ ...