Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในจังหวัดชลบุรีที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย 

    วิเชษฐ พูลทรัพย์; วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

    การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสีย ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสีย และเสนอแนะแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแนวทางการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา และสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่ ซึ่งมีวิธีการศึกษาสำหรับการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสียโดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ...