Show simple item record

dc.contributor.advisorวริยา ล้ำเลิศ
dc.contributor.authorเอมอมรา กฤษณะโลม
dc.date.accessioned2016-07-26T07:23:22Z
dc.date.available2016-07-26T07:23:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifierb185201th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3146
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557th
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรับผิดของผู้จัดหาเลือด ภายใต้กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยศึกษาความเป็นมา แนวคิดเกี่ยวกับการให้หรือถ่ายเลือด สถานภาพทางกฎหมายของเลือด และพัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการกาหนดขอบเขตความหมายของสินค้า เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ว่าผู้จัดหาเลือดจะต้องรับผิดภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด ตลอดจนเสนอมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากเลือดที่ไม่ปลอดภัย ปัจจุบัน การให้หรือถ่ายเลือดถือเป็นวิธีรักษาพยาบาลรูปแบบหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการรักษาอาการเจ็บป่วยของมนุษย์ เนื่องจากยังไม่มีสิ่งอื่นใดที่สามารถทดแทนเลือดได้ ในขณะเดียวกัน หากเลือดที่ให้หรือถ่ายให้ผู้ป่วยมีความไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเชื้อโรคร้ายแรงปนเปื้อนอยู่ ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต อนามัย และร่างกายของผู้ป่วยได้ แม้ว่าในปัจจุบัน การฟ้องร้องให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือถ่ายเลือดรับผิดนั้น อาจฟ้องร้องโดยอาศัยกฎหมายละเมิด กฎหมายสัญญา หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคได้ก็ตาม แต่กฎหมายดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้ให้การคุ้มครองและเยียวยาแก่ผู้เสียหายเท่าที่ควร เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 พบว่ามีบทบัญญัติที่คุ้มครองผู้เสียหายได้มากกว่ากฎหมายอื่นๆ ซึ่งนาหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช้บังคับ อันเป็นการลดภาระการพิสูจน์ของผู้เสียหาย นอกจากนี้ ยังมีการบัญญัตินิยามของ “สินค้า” ซึ่งมีความหมายอย่างกว้าง โดยเปิดโอกาสให้นักกฎหมายตีความคาว่า “สินค้า” อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ว่าหมายความรวมถึงเลือดด้วย ซึ่งหากเลือดมีความไม่ปลอดภัยแล้ว อาจนาไปสู่ความรับผิดของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเข้าลักษณะของผู้ประกอบการด้วย จากการศึกษากฎหมายและคาพิพากษาของศาลในต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และประเทศญี่ปุ่น พบว่า กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ จะใช้บังคับกับสินค้าที่ผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเป็นจานวนมากๆ โดยในกรณีที่เกี่ยวกับเลือดนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับกับกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถ่ายเลือดที่ไม่ปลอดภัย โดยผู้จัดหาเลือดไม่ต้องรับผิดภายใต้หลักความรับผิดโดยเคร่งครัด ส่วนกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุ่น กาหนดให้เลือดเป็นสินค้า และผู้จัดหาเลือดต้องรับผิดภายใต้หลักความรับผิดโดยเคร่งครัด อย่างไรก็ดี เมื่อได้พิจารณาพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มีเจตนารมณ์คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ถูกผลิตในเชิงอุตสาหกรรม อีกทั้ง การให้หรือการถ่ายเลือดเป็นการรักษาพยาบาลอย่างหนึ่งที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์ ทาให้บทบาทของบุคลากรทางการแพทย์เทียบไม่ได้กับบทบาทของผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าแต่อย่างใด โดยสรุป ผู้ศึกษาเห็นว่า ควรมีการออกกฎกระทรวง เพื่อยกเว้นไม่ให้เลือด และผลิตภัณฑ์จากเลือดเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะต้องมีการตีความในอนาคต หากมีกรณีพิพาทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเลือดที่ไม่ปลอดภัยth
dc.format.extent123 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.otherพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551.th
dc.subject.otherเลือด -- การขนส่งth
dc.subject.otherเลือด -- การขนส่ง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับth
dc.subject.otherการคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยth
dc.titleกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ศึกษากรณีความรับผิดของผู้จัดหาเลือดมนุษย์th
dc.title.alternativeLiability for damages emerging from unsafe product : a study of liability of human providersth
dc.typeTextth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record