Now showing items 49-68 of 69

 • Thumbnail

  ประสิทธิผลของมาตรการกำกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  ศิรภพ ปภัทธนนันท์; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของมาตรการกำกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งเป็น มาตรการแคชบาลานซ์ ซึ่งใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนถึง 2557 และมาตรการเทรดดิ้ง อะเลิร์ท ซึ่งเริ่มใช้เมื่อต้น พ.ศ. 2558 การศึกษาได้วิเคราะห์ประเภทของหลักทรัพย์ โดยพิจารณาขนาดกลุ่มอุตสาหกรรม และระยะเวลาในการตดิ มาตรการซ้ำ และทำการวิเคราะห์ความมีประสิทธิผลของมาตรการ โดยมุ่งเน้นไปทคี่ วามสามารถในการควบคุมความผันผวนของราคาหลักทรัพย์รวมถึงอัตราการซื้อขายหมุนเวียน นอกจากนี้ ยังพิจารณาต่อเนื่องไปว่า เมื่อหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของ ...
 • Thumbnail

  ประสิทธิภาพการระดมทุนขององค์กรไม่แสวงหากำไร กรณีองค์กรศาสนาในประเทศไทย 

  ณัฏชนน ไพรรุณ; พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพสังคมอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะองค์กรศาสนาในประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์กับคนไทยตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชนและสังคม จึงทำให้องค์กรศาสนาได้รับการบริจาคจากภาคบุคคลมากที่สุด ในงานศึกษานี้จึงได้ตรวจสอบประสิทธิภาพการระดมทุนจากภาคบุคคลขององค์กรศาสนาในประเทศไทย ด้วยวิธีการแบบจำลองขอบเขตการผลิตเชิงสุ่ม (Stochastic Frontier Analysis) รูปแบบฟังชั่นการผลิตทรานสล็อค (Translog) ผลการศึกษาพบว่าค่าประสิทธิภาพการระดมทุนขององค์กรศาสนายังมีค่าค่อนข้างต่ำและผู้บริจาคยังคำนึงถึงคุณภาพของการบริการ, ภาพลักษณ์, ความน่าเชื่อถือแล ...
 • Thumbnail

  ประสิทธิภาพการระดมทุนขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร กรณีองค์กรศาสนาในประเทศไทย 

  ณัฏชนน ไพรรุณ; พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพสังคมอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะองค์กรศาสนาในประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์กับคนไทยตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชนและสังคม จึงทำให้องค์กรศาสนาได้รับการบริจาคจากภาคบุคคลมากที่สุด ในงานศึกษานี้จึงได้ตรวจสอบประสิทธิภาพการระดมทุนจากภาคบุคคลขององค์กรศาสนาในประเทศไทย ด้วยวิธีการแบบจำลองขอบเขตการผลิตเชิงสุ่ม (Stochastic Frontier Analysis) รูปแบบฟังก์ชั่นการผลิตทรานสล็อค (Translog) ผลการศึกษาพบว่าค่าประสิทธิภาพการระดมทุนขององค์กรศาสนายังมีค่าค่อนข้างต่ำและผู้บริจาคยังคำนึงถึงคุณภาพของการบริการ, ภาพลักษณ์, ความน่าเชื่อถือ ...
 • Thumbnail

  ประสิทธิภาพของกองทุนรวมในประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ยุพวดี ชินพฤทธิวงศ์; สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  บทความนี้ศึกษาการวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวมในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับนี้ได้นำใช้วิธีการวัดประสิทธิภาพกองทุนรวมจากวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) แทนการวัดประสิทธิภาพแบบดั้งเดิม (Traditional Index) โดยนำสัดส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อสินทรัพย์สุทธิมาพิจารณาการวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวมด้วย ซึ่งจากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า กองทุนรวมในประเทศสิงคโปร์เป็นกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยที่มีกองทุนรวมจากประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีระดับประสิทธิภาพที่รองลงมาสลับกันไปในแต่ละปี และเมื่อพิจารณาประเภทของกองทุนรวมในแต่ละประเทศ พบว่า ...
 • Thumbnail

  ประสิทธิภาพของกองทุนรวมในประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ยุพวดี ชินพฤทธิวงศ์; สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  บทความนี้ศึกษาการวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวมในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับนี้ ได้นำใช้วิธีการวัดประสิทธิภาพกองทุนรวมจากวิธีData Envelopment Analysis (DEA) แทนการวัด ประสิทธิภาพแบบดั้งเดิม (Traditional Index) โดยนำสัดส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อสินทรัพย์สุทธิ มาพิจารณาการวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวมด้วย ซึ่งจากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า กองทุนรวมใน ประเทศสิงคโปร์เป็นกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยที่มีกองทุนรวมจากประเทศมาเลเซียและ ประเทศไทยมีระดับประสิทธิภาพที่รองลงมาสลับกันไปในแต่ละปีและเมื่อพิจารณาประเภทของกองทุน รวมในแต่ละประเทศ ...
 • Thumbnail

  ประสิทธิภาพของกองทุนรวมในประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ยุพวดี ชินพฤทธิวงศ์; สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  บทความนี้ศึกษาการวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวมในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับนี้ ได้นำใช้วิธีการวัดประสิทธิภาพกองทุนรวมจากวิธีData Envelopment Analysis (DEA) แทนการวัด ประสิทธิภาพแบบดั้งเดิม (Traditional Index) โดยนำสัดส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อสินทรัพย์สุทธิ มาพิจารณาการวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวมด้วย ซึ่งจากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า กองทุนรวมใน ประเทศสิงคโปร์เป็นกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยที่มีกองทุนรวมจากประเทศมาเลเซียและ ประเทศไทยมีระดับประสิทธิภาพที่รองลงมาสลับกันไปในแต่ละปีและเมื่อพิจารณาประเภทของกองทุน รวมในแต่ละประเทศ พบว่า ...
 • Thumbnail

  ประสิทธิภาพและปัจจัยความสำเร็จของตลาดอนุพันธ์ทางการเงินในเอเชีย 

  ตฤณ สิทธิสวัสดิ์; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)
 • Thumbnail

  ผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านต่อสวัสดิการของครัวเรือนชนบทในประเทศไทย 

  วศิรพล พรหมโคตรวงศ์; นิรมล อริยอาภากมล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาว่าปัจจัยใดที่กำหนดอุปสงค์สินเชื่อ และประมาณการผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านต่อสวัสดิการของครัวเรือน ในด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และความมั่งคั่งของครัวเรือน โดยใช้แบบจำลอง Household Fixed-effect และใช้ข้อมูล Townsend Thai dataset ตั้งแต่ปี 2541 - 2556 ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ลพบุรี บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ผลการประมาณค่าปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์สินเชื่อทั้งหมด พบว่า จำนวนปีการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน ส่งผลต่ออุปสงค์สินเชื่อทั้งหมดในเชิงบวก อายุของหัวหน้าครัวเรือนทำให้อุปสงค์สินเชื่อทั้งหมดเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ...
 • Thumbnail

  ผลกระทบของการจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ำต่อราคาสินค้าและสวัสดิการสังคม 

  ปณิชา วีรปัญญากูลทวี; อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)
 • Thumbnail

  ผลกระทบของการส่งออก การลงทุนโดยตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศต่อการกระจายรายได้ของภาคครัวเรือนไทย 

  กุลนิดา แวววรวีวงศ์; อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การส่งออก การลงทุนโดยตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศถือว่า เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพราะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นภาคผลิตให้มีการขยายตัวทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆในที่สุดดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของการส่งออก การลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศต่อการกระจายรายได้ของประเทศไทย โดยผลการศึกษาที่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำ กัดในการกระตุ้นการส่งออก การลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ ...
 • type-icon

  ผลกระทบจากความผันผวนของการค้าและการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ 

  สยาม สระแก้ว; ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail

  ผลของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อการกระจายรายได้ 

  ศิริพร แซ่อึ้ง; อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  ประเทศไทยได้ใช้ภาษีเงินได้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการกระจายรายได้ เนื่องจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรียกเก็บจากความสามารถในการชำระภาษีของบุคคล ผู้ที่มีรายได้สูงย่อมต้องชำระภาษีมากกว่าผู้มีรายได้น้อย ดังนั้นโครงสร้างภาษีที่ดีควรมีลักษณะอัตราภาษีแบบก้าวหน้า ทั้งนี้เมื่อพิจารณาอัตราภาษีตามกฎหมายในประเทศไทยพบว่า มีลักษณะอัตราภาษีก้าวหน้าแต่อัตราภาษีที่แท้จริงกลับมีความก้าวหน้าน้อยกว่า และการที่มีจำนวนผู้เสียภาษีหรือฐานภาษีน้อยจนเกินไป ประกอบกับการยกเว้นรายได้ที่เด่นชัด อาทิ รายได้ของเกษตรกรที่ไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ...
 • Thumbnail

  ผลของอัตราดอกเบี้ยต่ออัตราแลกเปลี่ยน : ภายหลังการใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว 

  ชิต มหาสุวีระชัย; ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2002)
 • Thumbnail

  พฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  ปิยวัฒน์ ปัญญา; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)
 • Thumbnail

  มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาไทยชั้นอุดมศึกษา 

  เอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ; สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การลงทุนในการศึกษาเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ที่สำคัญ ที่ทำให้มนุษย์อยู่ในฐานะแรงงานที่มีผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งจะนำไปสู่การมีงานทำและเงินได้ที่สูงขึ้น ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาไทยผลิตทุนมนุษย์ระดับสูง อย่างมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษามีการเปิดหลักสูตรจำนวนมากประกอบกับค่านิยมการเลือกเรียนของนักเรียนและความคาดหวังของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป ทางเลือกของอาชีพและเงินได้ที่สูงในอนาคตจึงเป็นเหตุผลที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในแต่ละสาขาวิชา งานศึกษานี้เป็นการศึกษามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาไทยชั้นอุดมศึกษา ในรูปประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เป็นตัวเงิน ...
 • Thumbnail

  ราคาเอทานอลกับตลาดมันสำปะหลัง 

  ธนาคาร แผนใหญ่; อัธกฤตย์ เทพมงคล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของราคาเอทานอลที่มีต่อตลาดมันสำปะหลังของประเทศไทย โดยทำการศึกษาระบบสมการเกี่ยวเนื่องระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดมันสำปะหลัง โดยที่ปัจจัยกำหนดอุปสงค์มันสำปะหลังในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก ประกอบด้วย อุปสงค์มันสำปะหลังสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมเอทานอล รวมไปถึงภาคการส่งออก ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าราคาเอทานอลมีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ ปริมาณผลผลิตและราคามันสำปะหลังภายในประเทศในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อราคาเอทานอลปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1 ...
 • Thumbnail

  วิเคราะห์นโยบายประชานิยมโดยใช้อิทธิพลของสินค้าพรีฟรีที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

  อดิศักดิ์ อดุลธรรมวิทย์; ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาอุปสงค์ของสินค้าฟรีและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าฟรีภายใต้ บริบทของบรรทัดฐานทางสังคม ในส่วนแรกจะเป็นการศึกษาอุปสงค์ของสินค้าฟรีโดยใช้การวิจัยเชิง ทดลองจากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มโดยการตั้งราคาสินค้า 4 รูปแบบ สินค้าที่ใช้ ทดลองคือช็อคโกแลต 2 ยี่ห้อ ซึ่งผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจเลือกซื้อช็อคโกแลตยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเพียงยี่ห้อ เดียว โดยผู้วิจัยจะทดลองลดราคาช็อคโกแลตทั้ง 2 ยี่ห้อลงอย่างละเท่าๆกัน ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งช็อคโก แลตยี่ห้อหนึ่งมีราคาเป็นศูนย์และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์ของสินค้าทั ...
 • Thumbnail

  วิเคราะห์นโยบายประชานิยมโดยใช้อิทธิพลของสินค้าฟรีที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

  อดิศักดิ์ อดุลธรรมวิทย์; ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาอุปสงค์ของสินค้าฟรีและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าฟรีภายใต้บริบทของบรรทัดฐานทางสังคม ในส่วนแรกจะเป็นการศึกษาอุปสงค์ของสินค้าฟรีโดยใช้การวิจัยเชิงทดลองจากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มโดยการตั้งราคาสินค้า 4 รูปแบบ สินค้าที่ใช้ทดลองคือช็อคโกแลต 2 ยี่ห้อ ซึ่งผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจเลือกซื้อช็อคโกแลตยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเพียงยี่ห้อเดียว โดยผู้วิจัยจะทดลองลดราคาช็อคโกแลตทั้ง 2 ยี่ห้อลงอย่างละเท่าๆกัน ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งช็อคโกแลตยี่ห้อหนึ่งมีราคาเป็นศูนย์และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์ของสินค้าทั้งสองยี่ห้อ ...
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนนิเวศบริการ กรณีศึกษากลุ่มป่าตะวันออก 

  อธิราช ทวีปฏิมากร; อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การบริหารจัดการกลุ่มป่าตะวันออกในปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีต่อทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นระบบการแก้ปัญหาที่ขาดแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ และแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อทรัพยากรอื่นอย่างทรัพยากรน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไม่อาจหลีกลี่ยงได้ ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพจะต้องสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ซึ่งแนวทางดังกล่าวคือ แนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนนิเวศบริการ (Payment For Ecosystem Service) แนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนนิเวศบริการ เป็นแนวคิดที่วางอยู่บนหลักการ ...
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนนิเวศบริการ กรณีศึกษากลุ่มป่าตะวันออก 

  อธิราช ทวีปฏิมากร; อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การบริหารจัดการกลุ่มป่าตะวันออกในปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีต่อ ทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นระบบการแก้ปัญหาที่ขาดแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ และ แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อทรัพยากรอื่นอย่างทรัพยากรน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างไม่อาจหลีกลี่ยงได้ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพจะต้องสร้างแรงจูงใจทาง เศรษฐกิจเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ซึ่งแนวทางดังกล่าวคือ แนวคิดการจ่าย ค่าตอบแทนนิเวศบริการ (Payment For Ecosystem Service)