Now showing items 22-41 of 65

 • Thumbnail

  กลุ่มพันธมิตรสายการบิน : ผลกระทบต่อราคาค่าโดยสารและรายรับของสายการบินในเส้นทางระหว่างศูนย์กลางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิค 

  ฐณวุฒ ชุติพงศ์เดช; สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  ภายหลังการเริ่มรวมกลุ่มและก่อตั้งเป็นกลุ่มพันธมิตรสายการบินได้ เริ่มมีนักเศรษฐศาสตร์ตั้งข้อสังเกตถึงลักษณะของการต้านการแข่งขันภายในเส้นทางบิน โดยเฉพาะเส้นทางบินที่มีลักษณะบินเชื่อมระหว่างศูนย์กลางการบินของแต่ละประเทศว่า การรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรสายการบินก่อให้เกิดพฤติกรรมการผูกขาดภายในเส้นทางบินแม้ว่ากลุ่มพันธมิตรสายการบินจะเอื้อประโยชน์ให้การเดินทางระหว่างประเทศของผู้โดยสารสะดวกสบายขึ้นจึงได้เริ่มมีงานวิจัยทาการศึกษาในประเด็นของกลุ่มพันธมิตรสายการบินต่อราคาและผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามผลการวิจัยในประเด็นการรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรสายการบินท ...
 • Thumbnail

  การกำหนดเขตเศรษฐกิจไม้สักในประเทศไทย 

  ปัญญาพร สำเร็จเฟื่องฟู; อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์กำหนดเขตเศรษฐกิจไม้สักในประเทศไทย และแนวทางในการเลือกรูปแบบปลูกสัก โดยการศึกษาความคุ้มค่าทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกสักรายจังหวัด แต่ละรูปแบบในประเทศไทย ด้วยวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (Cost-Benefit Analysis)  กำหนดระยะเวลาของการวิเคราะห์เท่ากับ 20 ปี (ปีฐาน 2562) และอัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 3 และตัวชี้วัด คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบการปลูกสักเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ...
 • Thumbnail

  การจัดการกำไรของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) 

  ญาดา กีรติพงศ์ภักดี; สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  Asymmetric information occurs when insiders have more information than investors. Managers can manipulate the company’s earnings using accounting standards that allows discretionary decisions for accrual basis and makes judgments following these principles. Managers can use the discretion for earnings management to reach target income, avoid debt covenant violation and smooth income for attracting investors and receiving higher offer price. Obviously, investors are disadvantaged by the asymmetry. This paper explored factors related to earnings ...
 • Thumbnail

  การชี้วัดฟองสบู่ในราคาสินทรัพย์ 

  จิรภัทร โค้วคาศัย; อัธกฤตย์ เทพมงคล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาการพัฒนาดัชนีชี้วัดฟองสบู่ในราคาสินทรัพย์ โดยใช้หุ้นเป็นสินทรัพย์ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยสิ่งที่แตกต่างจากการทำดัชนีฟองสบู่ที่มีอยู่เดิม คือทางผู้วิจัยได้ประยุกต์นำเทคนิคการกรองข้อมูลองค์ประกอบความถี่ด้วยวิธีการแปลงฟูริเย (Fourier Transformation) มาใช้แบ่งข้อมูลราคาสินทรัพย์ออกเป็นความถี่ต่างๆ โดยพบว่า โดยเฉลี่ยแล้ว องค์ประกอบข้อมูลความถี่ต่ำมีลักษณะความสัมพันธ์กับตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคสอดคล้องตามทฤษฎีฟองสบู่ (Rational Bubble Theory) เหมาะสมกับการเป็นดัชนีชี้วัดฟองสบู่ เพ ...
 • Thumbnail

  การตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาและความสัมพันธ์กับการเรียนในโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

  ณัฐพัชร์ จรูญชาติธนกิตติ์; สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การเรียนรู้ในโรงเรียนเท่านั้น เนื่องจากความหลากหลายของวิชาความรู้ ความเข้มข้นของบทเรียน และการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและประสบ ความสำเร็จในชีวิตตามวิถีของคนส่วนใหญ่ในสังคม สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งการศึกษาทางเลือกคือ การเรียนร้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนที่เรียกว่า การกวดวชิา และมีแนวโน้มเพิ่ม ากขึ้นในปัจจุบัน พร้อมกับคำตำหนิจากสังคมว่าธุรกิจกวดวิชาเป็นสิ่งที่ทำลายระบบการศึกษาไทย ดังนั้นงานศึกษา นี้จึงต้องการพิสูจน์ให้ทราบเชิงประจักษ์ถึงปัจจัยที่ ...
 • Thumbnail

  การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผืนป่าทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก 

  วัชรพงศ์ รัชตเวชกุล; อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1. เพื่อประเมินมูลค่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของผืนป่าทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก โดยใช้เทคนิคการสมมติเหตุการณ์ 2. เพื่อประเมินมูลค่าเชิงนันทนาการของผืนป่าทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก โดยใช้เทคนิคต้นทุนการเดินทาง ทาการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชาชนชาวไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวยังผืนป่าทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก 400 คน โดยระยะเวลาในการเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็นสองช่วงคือ ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ...
 • Thumbnail

  การมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของผู้สูงอายุไทย กรณีศึกษาเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ และปัจจัยแวดล้อม 

  วิภู สังข์สาย; ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  จากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงอายุส่งผลให้มีสัดส่วนผู้สูงอายุอยู่ในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่ถ้ามีปัจจัยที่ทําให้ผู้สูงอายุออกจากกำลังแรงงานมากขึ้นอาจทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้นําไปสู่ประเด็นหลักของการศึกษานี้คือเพื่อศึกษาผลกระทบจากการได้รับเงิน สงเคราะห์เพื่อการยั้งชีพสําหรับผู้สูงอายุ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในกำลัง แรงงานของผู้สูงอายไทยโดยได้ประยุกต์ แนวคิดด้านอุปทานแรงงานของสำนักนีโอคลาสสิคเขากับตัวแปรการได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยั้งชีพสำหรับผู้สูงอายุ มีกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายเป็นประชากร ไทยจากทั่วทั้งประเทศที่มี ...
 • Thumbnail

  การวางแผนการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ 

  ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  งานวิจัยนี้เป็นการนาเสนอการวางแผนการลงทุน โดยศึกษาการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ สำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนเกษียณอายุ และการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับวัยเกษียณ ซึ่งเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่พิจารณาสินทรัพย์ลงทุน 4 ประเภท ได้แก่ หุ้นสามัญ พันธบัตร เงินสด และทองคำ สาหรับการหาสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมนั้นได้ใช้แบบจำลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo simulation) ทั้งหมด 1,000 ครั้งเพื่อคัดเลือกสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดจากรูปแบบสัดส่วนการลงทุนทั้งหมด 286 แบบ
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนฐานะทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 

  วรชิต รุ่งพรหมประทาน; นิรมล อริยอาภากมล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยเชิงประจักษ์นี้พิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนฐานะทางรายได้ ใน 4 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ลพบุรี บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ โดยใช้รายได้และรายจ่ายครัวเรือนที่แท้จริงที่ปรับด้วยค่าปรับขนาด (OECD equivalence scale) เป็นตัวชี้วัดฐานะของครัวเรือน งานศึกษานี้ใช้ฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม (Townsend Thai Data) จากสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) การศึกษานี้ ได้ทำการศึกษาเขตเมืองและชนบทแยกจากกัน และแบ่งระยะเวลาในการศึกษาเป็นช่วงสั้น 2 ช่วง และช่วงยาว ...
 • Thumbnail

  การศึกษาความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ไทยในอาเซียน 5 

  วนิดา จรุงกิจกุล; สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน 5 2) ศึกษาความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ไทยในอาเซียน 5 และ 3)กำหนดกลยทุธ์ในการพฒันาความสามารถในการแข่ง ขันของตลาดหลักทรัพย์ไทย
 • Thumbnail

  การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์  

  เผ่าพันธุ์ แย่งคุณเชาว์; อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมูลค่าคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ และทำการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นของผู้บริโภค โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้วยเทคนิคสมมติเหตุการณ์ด้วยการถามคำถามปลายปิดแบบสองคำถาม (The Double bounded Contingent Valuation Method) โดยใช้แบบจำลองผลต่างของอรรถประโยชน์ (Utility difference model) ในการคำนวณค่าเฉลี่ยความเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคต่อผล ...
 • Thumbnail

  การศึกษาผลตอบแทนและความเสี่ยงตามกรอบระยะเวลาและสภาวะเศรษฐกิจกรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  อัจจนา ม่วงสุข; วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและแนะนำกลยุทธ์การคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาการลงทุน โดยงานวิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การศึกษากลยุทธ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตามกรอบระยะเวลา สำหรับนักลงทุนที่ตัดสินใจลงทุนตามกรอบระยะเวลาในการลงทุนที่แตกต่างกัน และ 2) การศึกษากลยุทธ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตามสภาวะเศรษฐกิจ สำหรับนักลงทุนที่คำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจก่อนตัดสินใจลงทุน โดยกลยุทธ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์จะสร้างจากการนำอัตราส่วนทางเงินและอัตราส่วนมูลค่าตลาด ได้แก่ ROA, PE, และ PBV ของแต่ละบริษัทที่อยู่ในดัชนี SET ไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในตลาดค้าบริการทางเพศ 

  ปฐมพงศ์ โอภาโส; ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในตลาดค้าบริการทางเพศ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้  2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาอัตราค่าตอบแทนของผู้ค้าบริการทางเพศ และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ค้าบริการทางเพศ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจจากกลุ่มผู้ค้าบริการทางเพศจำนวน 409 ราย และการวิเคราะห์แบบจำลอง Hedonic Price ตามแนวคิดของ Rosen (1974) มาประยุกต์ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหรือคุณลักษณะต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความมีนัยสำคัญของตัวแปรที่มีผลต่อรายได้ต่อเดือ ...
 • Thumbnail

  การส่งผ่านผลกระทบจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจต่างประเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย 

  อัสมา โมรา; ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการส่งผ่านผลกระทบของความเสี่ยงจากต่างประเทศในรูปของความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจโลก ที่มีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิเคราะห์ทั้งในระดับดัชนีตลาดหลักทรัพย์โดยรวมและดัชนีรายอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงก่อนปี 2553 ดัชนีความไม่แน่นอนทางนโยบายเศรษฐกิจโลก และดัชนีความกลัว (VIX) สามารถอธิบายการส่งผ่านผลกระทบจากต่างประเทศมายังผลตอบแทนการลงทุนในตลาดฯ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ในช่วงหลังปี 2553 ซึ่งเป็นช่วงที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเริ่มใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณ (Quantitative Easing : ...
 • Thumbnail

  การเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในประเทศกำลังพัฒนา : หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย 

  อรพรรณ บัวอิ่น; พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  เนื่องจากการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัยโดยส่วนใหญ่ไม่ได้จัดอยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับ จึงส่งผลให้การส่งลูกเข้าเรียนในระดับการศึกษาดังกล่าวเป็นความสมัครใจของแต่ละครอบครัว และส่งผลทำให้บางครอบครัวเลือกที่จะไม่ส่งลูกหลานเข้าเรียนในชั้นการศึกษาดังกล่าว โดยปัญหาการเข้าถึงในระดับชั้นปฐมวยัจะยิ่งรุนแรงขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาที่การจัดการเรียน การสอนในชั้นปฐมวัยยังไม่สามารถครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง งานศึกษาชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประมาณการโอกาสในการเข้าเรียนในระดับชั้นปฐมวัยและวิเคราะห์ถึงผลได้ของการเข้าเรียน ดังกล่าวต่อพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในกรณีข ...
 • Thumbnail

  การเจริญเติบโตและบทบาทของกองทุนรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  บัญชา สีหะวงษ์; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาการเจริญเติบโตและบทบาทของกองทุนรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมและอุตสาหกรรมกองทุนรวม รวมไปถึงศึกษาความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมกองทุนรวมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมและอุตสาหกรรมกองทุนรวม ได้ทำการแบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน โดยในส่วนแรกเป็นการศึกษาปัจจัยจุลภาคที่ส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมในแต่ละประเทศ โดยมีการเก็บข้อมูลแบบ Panel Data และใช้การประมาณสมการถดถอย (Regression Analysis) ...
 • Thumbnail

  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อจากแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคและการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อจากภาคเอกชนของประเทศไทย 

  มัฑนา เฉลยขุน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อจากแบบจําลองทางเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยและการคาดการณ์ อัตราเงินเฟ้อจากภาคเอกชนรวมถึงอธิบายลักษณะของความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น 2) เพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนของผลพยากรณ์อัตราเงินเดือน จากแบบจำลองทางเศรษฐกิจของ ธนาคารแห่งประเทศไทย 3) เพื่อวิเคราะห์สัดส่วนการถ่วงน้ำหนักของสมการการคาดการณ์แบบ ปรับตัวระหว่างอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันและอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย ศึกษาโดยใช้ข้อมูลการพยากรณ์ อัตราเงินเฟ้อจากแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคและการค ...
 • Thumbnail

  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับความอยู่ดีกินดีของคนไทย 

  กฤษฎา วัฒนเสาวลักษณ์; สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การศึกษานี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรที่คาดกว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยว่ามีผลกระทบต่อความอยู่ดีกินของคนไทยหรือไม่อย่างไร เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดและอัตราการเสียชีวิตจากระดับสูงมาสู่ระดับต่า ทำให้สัดส่วนคน วัยทำงานลดลง สวนทางกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น หมายถึงการมีสัดส่วนผู้บริโภคมากขึ้นเมื่อเทียบกับคนวัยทางาน จึงเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อความอยู่ดีกินดีของคนไทย การศึกษานี้ได้ประยุกต์ตัวแบบแรมซีย์เข้ากับตัวแปรด้านประชากร และทำการจำลองเหตุการณ์ว่าหากโครงสร้างปร ...
 • Thumbnail

  การเลือกปฏิบัติและความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างชายและหญิง : กรณีลูกจ้างเอกชนในวิชาชีพชั้นสูง 

  นวลพรรณ ไม้ทองดี; วุฒิเทพ อินทปัญญา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วัดสัดส่วนของการเลือกปฏิบัติทางค่าจ้างของลูกจ้าง เอกชนที่ทำงานในวิชาชีพชั้นสูงในประเทศไทย 2) แก้ปัญหาข้อมูลมีอคติในการวิเคราะห์ความ แตกต่างของค่าจ้างระหว่างชายและหญิง และ 3) เสนอแนะแนวทางในการลดสัดส่วนการเลือก ปฏิบัติ สำหรับวิธีการวิจัยนั้น จะใช้วิธีการของ Heckman (1979) เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลมีอคติ (Selectivity Bias) ในการประมาณการสมการค่าจ้างและวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าจ้างระหว่าง ชายและหญิง อีกทั้งยังได้ประยุกต์ใช้วิธีการแยกความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างชายและหญิงตาม แนวคิดของ Neuman and Oaxaca (2005) ...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ของการให้บริการสาธารณะกับงบประมาณจังหวัด 

  สุพิชชา สุขพวง; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการให้บริการสาธารณะในระดับจังหวัดทั้งราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดยใช้ตัวแปร 12 ตัวซึ่งได้มาจากข้อมูลทางราชการ นํามา สังเคราะห์เป็นดัชนีโดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle Component Analysis: PCA) และ 2) นําดัชนีบริการสาธารณะมาวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณจังหวัดต่อประชากร เพื่อ สังเกตการเปลี่ยนแปลงต่อความเหลือมล้ำ โดยกาหนดให้จังหวัดเป็นหน่วยวิเคราะห์ ช่วงเวลาที่ ศึกษา 2552-2556 ผลการศึกษา จากการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำของบริการสาธารณะ วัดโดยสัมประสิทธิจีนี จากดัชนีบริการสาธารณะ คือ 0.4049, ...