Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ประสิทธิภาพและปัจจัยความสำเร็จของตลาดอนุพันธ์ทางการเงินในเอเชีย 

    ตฤณ สิทธิสวัสดิ์; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประสิทธิ ภาพและปัจจัยความสำเร็จของตลาดอนุพันธั ทางการเงินในเอเชีย 6 ประเทศ ได้แก่ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์เกาหลใต้ ญี่ปุน และ ฮ่องกง โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ประสิทธิภาพของตลาดอนุพันธ์ ทางการเงินในเอเชียและปัจจัยความสำเร็จของอนุพันธ์ทางการเงินในเอเชีย เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาตลาดอนุพันธ์ ทางการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนการพัฒนาของตลาดทุนไทย ในส่วนแรกได้วัดประสิทธิภาพของตลาดอนุพันธ์ทางการเงินของกลุ่มประเทศดังกล่าว ใน 3 แง่มุมได้แก่ประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยง ...