Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ผลกระทบจากความผันผวนของการค้าและการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ 

    สยาม สระแก้ว; ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

    การวิจัยนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงท่องเที่ยวอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี 2) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินเชิงท่องเที่ยวอําเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี 3) แนวทางในการควบคุมผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมโดยงานวิจัยนเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคือการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในพื้นที่ร่วมกับการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ผลการศึกษาพบว่าเหตุของการเปลี่ยนแปลงการใช้ปร ...