Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านต่อสวัสดิการของครัวเรือนชนบทในประเทศไทย 

    วศิรพล พรหมโคตรวงศ์; นิรมล อริยอาภากมล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

    งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาว่าปัจจัยใดที่กำหนดอุปสงค์สินเชื่อ และประมาณการผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านต่อสวัสดิการของครัวเรือน ในด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และความมั่งคั่งของครัวเรือน โดยใช้แบบจำลอง Household Fixed-effect และใช้ข้อมูล Townsend Thai dataset ตั้งแต่ปี 2541 - 2556 ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ลพบุรี บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ผลการประมาณค่าปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์สินเชื่อทั้งหมด พบว่า จำนวนปีการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน ส่งผลต่ออุปสงค์สินเชื่อทั้งหมดในเชิงบวก อายุของหัวหน้าครัวเรือนทำให้อุปสงค์สินเชื่อทั้งหมดเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ...