Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางการศึกษารายจังหวัดในประเทศไทย 

    หัสนี อับดุลมายิส; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    บทความนี้เสนอการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำ ของการศึกษาระดับจังหวัดพร้อมกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่ได้เรียนของประชากรกลุ่มอายุ13 – 18 ปี โดยใช้ทฤษฎีทุนมนุษย์ และแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์เป็นกรอบการวิจัย ใช้ผลการสำรวจครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติปีพ.ศ. 2556 ซึ่งสะท้อนการไม่บรรลุเป้าหมายของดำเนินนโยบายแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่1การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษาที่เป็น ปัจจัยสำคัญต่อการประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษา ระดับจังหวัด ผลสรุปสำคัญคือ อัตราการไม่ได ...