Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ผลกระทบของการจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ำต่อราคาสินค้าและสวัสดิการสังคม 

  ปณิชา วีรปัญญากูลทวี; อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ำ ในแต่ละสาขาการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา มลพิษทางน้ำที่เกิดขึ้นในประเทศ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญของภาครัฐในการช่วยให้ ผู้ประกอบการในแต่ละสาขาการผลิตได้มีการตระหนักถึงต้นทุนที่แท้จริงที่เกิดขึ้นต่อระบบ เศรษฐกิจเพื่อนำไปสู่การตดัสินใจในการผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ แต่การจัดเก็บภาษี มลพิษทางน้ำกับภาคอุตสาหกรรมย่อมส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและสวัสดิการสังคมในประเทศ ดังน้ันวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการหามูลค่าของการอุดหนุนการใช้น้ำใน ภาคอุตสาหกรรมและเพื่อศึกษาถึงผลกระทบต่อราคาสินค้าและส ...
 • Thumbnail

  ผลกระทบของการส่งออก การลงทุนโดยตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศต่อการกระจายรายได้ของภาคครัวเรือนไทย 

  กุลนิดา แวววรวีวงศ์; อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การส่งออก การลงทุนโดยตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศถือว่า เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพราะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นภาคผลิตให้มีการขยายตัวทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆในที่สุดดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของการส่งออก การลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศต่อการกระจายรายได้ของประเทศไทย โดยผลการศึกษาที่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำ กัดในการกระตุ้นการส่งออก การลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ ...