Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การฝึกอบรมผ่านเว็บเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเอกชน 

  อัจฉรา พัฒนาศิริรักษ์; บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2001)
 • Thumbnail

  เครือข่ายผู้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนในฐานะกลไกเสริมสร้างพลังกระบวนการประชาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีเว็บไซต์จังหวัด 

  อำไพ พงศ์วัฒนธรรม, 2506-; ชาติชาย ณ เชียงใหม่, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2000)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 5 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาความเป็นมา วัตถุประสงค์รูปแบบการบริหารองค์กรของเว็บไซต์จังหวัดต่างๆ ของไทยในด้านการจัดองค์การบุคลากร การเงินและเทคโนโลยี (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการและชุมชนของเว็บไซต์จังหวัดต่างๆ (3) เพื่อศึกษารูปแบบการให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ที่จัดทำโดยเว็บไซต์จังหวัด (4) เพื่อศึกษาลักษณะของผู้ใช้บริการเว็บไซต์จังหวัด (5) เพื่อศึกษาผลการจัดทำเว็บไซต์จังหวัดต่อการเสริมสร้างพลังกระบวนการประชาสังคม โดยเน้นถึงผลที่ต่อการเสริมสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดต่อกิจกร ...