Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การให้และรับข้อมูลป้อนกลับที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 

    อัญญา เปี่ยมประถม; จุฑามาศ แก้วพิจิตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

    การศึกษา วิจัย นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการ ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย ) จำกัด 2) เพื่อศึกษา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการ ปฏิบัติงานประจำปีที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จากปัจจัยทำนาย ได้แก่ ปัจจัยส่วน บุคคล รูปแบบภาวะผู้นำของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ ทัศนคติต่อ การให้และรับข้อมูลป้อนกลับ และประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางใน การปฏิบัติแก่หัวหน้างานและพนักงาน ...