Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ภาวะผู้นำกับผลการปฏิบัติงานของทีมในผู้ต้องขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาเรือนจำชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาท 

    ณัฎฐิณี ทองเรือง; จุฑามาศ แก้วพิจิตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาภาวะผู้นําในผู้นําทีมผู้ต้องขังที่อยู่ในโครงการ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 2)ศึกษาการ ทํางานเป็นทีมในผู้ต้องขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัด เรือนจําจังหวัดชัยนาท 3) ศึกษาผลการปฏิบัติงานของทีมในผู้ต้องขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 4) พัฒนาโมเดลต้นแบบในการ พัฒนาภาวะผู้นําของผู้นําทีมผู้ต้องขังกับโมเดลต้นแบบในการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของทีมใน ...