Show simple item record

dc.contributor.advisorพัชนี เชยจรรยา
dc.contributor.authorณพนันท์ ขอจิตต์เมตต์
dc.date.accessioned2018-02-22T04:27:49Z
dc.date.available2018-02-22T04:27:49Z
dc.date.issued2014
dc.identifierba187878th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3605
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557.th
dc.description.abstractการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการสื่อสารของผู้ส่งสาร ศึกษาเนื้อหาสาร ศึกษาช่องทางการสื่อสารที่ใช้ในการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิง ตลอดจนศึกษาทัศนคติของผู้รับสารที่มีต่อการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและ สถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานีth
dc.description.abstractการวิจัยครั้ง นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการ สื่อสารของผู้ส่งสาร ศึกษาเนื้อหาสาร ศึกษาช่องทางการสื่อสารที่ใช้ในการจัดการการสื่อสารเพื่อ การจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิง ตลอดจนศึกษาทัศนคติของผู้รับสารที่มีต่อการจัดการการ สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้นาชุมชนที่เป็นผู้ส่งสาร โดยเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงที่สามารถให้ข้อมูลได้ตรงตามที่ผู้วิจัยต้องการ โดยเป็นการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาภายในของชุมชน ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน สาหรับการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจำนวน 200 ชุดเพื่อศึกษา เกี่ยวกับการรับรู้และทัศนคติของประชาชนชุมชนคลองหกเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการ จัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานีth
dc.description.abstractผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า มีการใช้การสื่อสารผ่านทางช่องทางสื่อต่าง ๆได้เป็นอย่าง ดี มีการดึงกลยุทธ์ จุดเด่น จุดด้อยของสื่อนั้น ๆ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร เป็นการสื่อสารที่มีกลยุทธ์ของการสื่อสารที่หลากหลาย ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การสื่อสาร นั้นมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการผลักดันของการพัฒนาในทุกด้าน ทาให้เห็นถึงศักยภาพของผู้นำชุมชนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารในชุมชนคลองหกที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการผลักดันเพื่อพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นนอกจากนั้นยังมีการเลือกใช้ช่องทางการสารผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่สะสมมานานภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี และได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนในชุมชน เกิดความเข้าใจที่ตรงกันรวมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านในทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ พฤติกรรม และความรู้th
dc.description.abstractผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิง ภายในชุมชนในระดับปานกลาง และระดับการรับรู้ที่มีค่าสูงที่สุด คือ ประเด็นเรื่องสถานการณ์ปัญหาสถานบันเทิงภายในชุมชน และในส่วนของทัศนคติ พบว่า ประชาชนมีทัศนคติที่เห็นด้วยมากว่าผู้นาชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน ด้านทัศนคติต่อเนื้อหาสาร พบว่า ประชาชนมีทัศนคติที่เห็นด้วยมากว่าชุมชนมีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการจัดการปัญหาสถานบันเทิงภายในชุมชน ด้านทัศนคติต่อช่องทางการสื่อสาร พบว่า ประชาชนมีทัศนคติที่เห็นด้วยมากกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชนth
dc.description.abstractทั้งนี้จากผลการศึกษา ทำให้ทราบว่า ชุมชนคลองหกนั้นถือเป็นชุมชนที่ใช้การสื่อสารในระดับท้องถิ่นหรือการสื่อสารระดับชุมชนนั้นเอง ซึ่งการสื่อสารนั้นเป็นการสื่อสารโดยคานึงถึงวิถีชีวิต การดำรงชีวิตของประชาชนในชุมชน ทาให้การขับเคลื่อนในการที่จะแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการสื่อสารนั้นเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์th
dc.format.extent186 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectการจัดระเบียบสังคมth
dc.subject.otherสถานบันเทิงth
dc.titleการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานีth
dc.title.alternativeThe analysis of communication management for community organization and place of amusement in Pathum Thani Provinceth
dc.typeTextth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record