Now showing items 407-426 of 575

  Subject
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม [1]
  การวิเคราะห์ข้อมูล, เหมืองข้อมูล, ต้นไม้ตัดสินใจ, ความตั้งใจลาออก, คะแนนประเมินผลการทำงาน, ความหลากหลายของงาน, ความอิสระในการทำงาน [1]
  การศึกษาทางเลือก [1]
  การสอบสวน [1]
  การสื่อสารทางการเมือง [2]
  การสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน [1]
  การอนุรักษ์โบราณสถาน [1]
  การอบรมเลี้ยงดู [1]
  การออกแบบคาแรคเตอร์, สัญญะ, การสื่อสารต่อสังคม, เซเลอร์มูน [1]
  การเข้าร่วม [1]
  การเพิ่มความคุ้มครองทางกฎหมาย [1]
  การเรียนรู้ของเครื่อง [1]
  การเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด, การออกแบบการเรียนรู้, การเรียนรู้ออนไลน์ [1]
  การเรียนแบบเสริมกำลัง [1]
  การเสริมสร้างสุขภาวะ [1]
  การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 [1]
  การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไทย, การสร้างความเกลียดชัง [1]
  การใช้บังคับ [1]
  การใช้ประโยชน์ที่ดิน [1]
  กำกับดูแล [1]