Now showing items 416-435 of 659

  Subject
  กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น [1]
  กระบวนการขับเคลื่อน [1]
  กระบวนการคิดเชิงออกแบบ [1]
  กระบวนการสื่อสาร [1]
  กลยุทธ์การสื่อสาร [3]
  กลุ่มชาติพันธุ์ [1]
  กลุ่มแฟนคลับเกาหลี [1]
  การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน [1]
  การกระะทำทุจริตในมูลนิธิ [1]
  การกลับมารักษาซ้ำ [1]
  การกลั่นแกล้งทางออนไลน์ [1]
  การกลั่นแกล้งรังแก [2]
  การกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์ [1]
  การกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้งรังแก, ความคุ้มครองเด็กและเยาวชน [1]
  การควบคุมน้ำหนัก [1]
  การคิดเชิงบวก [1]
  การคิดเชิงออกแบบ [1]
  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [1]
  การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับภูมิภาค [1]
  การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน [1]