Now showing items 510-529 of 685

  Subject
  การประเมินประสิทธิผลและความยั่งยืน (SBSC) [1]
  การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ [1]
  การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก [1]
  การฝึกอบรม [1]
  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ; ปัจจัยแรงจูงใจ; กิจกรรมผู้สูงอายุ [1]
  การพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ เกาะช้าง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน [1]
  การมีส่วนร่วมของประชาชน [2]
  การรังแกกัน [1]
  การรับรู้แบรนด์นายจ้าง [1]
  การรู้เท่าทัน [1]
  การรู้เท่าทันข่าวปลอม [1]
  การวิเคราะห์นโยบาย [1]
  การวิเคราะห์องค์ประกอบ [1]
  การสร้างอัตลักษณ์ [1]
  การสื่อสาร [2]
  การสื่อสารทางการเมือง [1]
  การสื่อสารอัตลักษณ์ [1]
  การสูบบุหรี่ [1]
  การส่งเสริมสนับสนุน [1]
  การอนุรักษ์โบราณสถาน [1]