Now showing items 515-534 of 685

  Subject
  การพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ เกาะช้าง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน [1]
  การมีส่วนร่วมของประชาชน [2]
  การรังแกกัน [1]
  การรับรู้แบรนด์นายจ้าง [1]
  การรู้เท่าทัน [1]
  การรู้เท่าทันข่าวปลอม [1]
  การวิเคราะห์นโยบาย [1]
  การวิเคราะห์องค์ประกอบ [1]
  การสร้างอัตลักษณ์ [1]
  การสื่อสาร [2]
  การสื่อสารทางการเมือง [1]
  การสื่อสารอัตลักษณ์ [1]
  การสูบบุหรี่ [1]
  การส่งเสริมสนับสนุน [1]
  การอนุรักษ์โบราณสถาน [1]
  การออกกำลังกาย [1]
  การออกแบบคาแรคเตอร์, สัญญะ, การสื่อสารต่อสังคม, เซเลอร์มูน [1]
  การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร [1]
  การเพาะเลี้ยงปลานิล [1]
  การเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด, การออกแบบการเรียนรู้, การเรียนรู้ออนไลน์ [1]