Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 

    ปาณัสสรา วัฒนากร; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ของประชาชน ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทำการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชาชน ผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 5 จำนวนทั้งสิ้น 305 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์ ...