Show simple item record

dc.contributor.advisorวริยา ล้ำเลิศ
dc.contributor.authorนิรมล นพสิทธิ์
dc.date.accessioned2018-03-30T07:35:38Z
dc.date.available2018-03-30T07:35:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifierb185727th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3657
dc.description.abstractการประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินเป็นมาตรการหนึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจในการหาเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในการประกอบธุรกิจ การประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์จึงเป็นส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมการลงทุนในการประกอบธุรกิจและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นย่อมมีความมั่นใจว่าแม้ลูกหนี้หรือผู้ขอสินเชื่อจะไม่ชำระหนี้ ธนาคารหรือสถาบันการเงินก็ยังสามารถที่จะบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้th
dc.description.abstractส่วนลักษณะของกฎหมายหลักประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันมีเพียงการจำนอง จำนำ สิทธิยึดหน่วงและบุริมสิทธิเท่านั้น และบทบาทบัญญัติไม่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์จากหลักทรัพย์บางประเภทที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น โครงการหรือกิจการ (Project) สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) ทรัพย์สินไม่มีรูปร่าง (General Intangibles) ซึ่งองค์กรธุรกิจนั้นมีอยู่เพื่อใช้ประกันการชำระหนี้ ทั้งนี่เพราะว่าการประกันการชำระหนี้ด้วยการจำนองกฎหมายได้กำหนดทรัพย์สินที่อาจจำนองไว้ได้แต่เพียงอสังหาริมทรัพย์แลพสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเท่านั้น ส่วนการประกันการชำระหนี้ด้วยจำนำนั้นกฎหมายได้กำหนดให้ลูกหนี้ผู้ให้หลักประกันจะต้องส่งมอบทรัพย์สินหลักประกันให้อยู่ในความครอบครองของเจ้าหนี้ผู้รับหลักประกัน ลูกหนี้จึงไม่สามารถใช้หลักทรัพย์ดังกล่าวใน การผลิต จำหน่าย หรือประกอบธุรกิจเพื่อหารายได้มาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ผู้ประกอบการจึงไม่สามารถใช้ทรัพย์สินดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Maximize Profit) ได้อย่างแท้จริงth
dc.description.abstractดังนั้นจึงได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ... ขึ้นเพิ่มเติมจากบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันที่มีอยู่ตามประชมวลประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือตามกฎหมายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน โดยมีแนวคิดพื้นฐานเพิ่มประเภททรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สามารถนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้และลูกหนี้ไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์หลักประกันให้แก่เจ้าหนี้ เพื่อประโชยน์ แก่ลูกหนี้ในการที่จะใช้สอยหาประโยชน์จากทรัพย์หลักประกันในการประกอบธุรกิจต่อไปth
dc.format.extent323 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.otherกฎหมายth
dc.titleปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....th
dc.title.alternativeLegal issue in term of commercial collateral in according to the draft of commercial collateral Act BE. ...th
dc.typeTextth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.disciplineนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record