ปัจจัยที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : ชุมชนสองแพรก จังหวัดพังงา

Citation
ศิรตา ศิริธรรม (2015). ปัจจัยที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : ชุมชนสองแพรก จังหวัดพังงา. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3720.
View online Resources
Collections