การจัดการทรัพยากรร่วม: ศึกษากรณีป่าชุมชนในอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

Citation
พัชรินทร์ โชคศิริ (2017). การจัดการทรัพยากรร่วม: ศึกษากรณีป่าชุมชนในอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3800.
View online Resources
Collections