Show simple item record

dc.contributor.advisorเทิดชาย ช่วยบำรุง
dc.contributor.authorพิทักษ์ชัย ทศดร
dc.date.accessioned2018-08-14T04:27:29Z
dc.date.available2018-08-14T04:27:29Z
dc.date.issued2015
dc.identifierb189671th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3872
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการ โรงแรม ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความรู้เกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์(MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อประเมินความต้องการเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีth
dc.description.abstractการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) ได้ทำการ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน286 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารทุกระดับในโรงแรม ใช้วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวม ข้อมูล แล้วนา ข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งสถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1) สถิติพรรณนา เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Chisquare t-test และ F-test ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) ได้ทำการ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน286 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารทุกระดับในโรงแรม ใช้วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวม ข้อมูล แล้วนา ข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งสถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1) สถิติพรรณนา เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Chisquare t-test และ F-test ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้th
dc.description.abstractผลการศึกษา พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ (MICE) กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับมาก ร้อยละ 74.5 ความรู้ระดับปานกลาง ร้อยละ 22.4 และระดับ น้อยร้อยละ 3.1 ตามลา ดับ ความต้องการเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ (MICE) มีความ ต้องการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านบุคลากรและด้านวัตถุดิบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.62) และด้านการเงิน มีค่าเฉลี่ยต่า สุด ( =4.49) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ตำแหน่งและประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจด้าน ไมซ์ (MICE) ปัจจัยการประกอบธุรกิจที่มีผลต่อความต้องการเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ได้แก่ รูปแบบการดำเนินธุรกิจ ระยะเวลาดำเนินธุรกิจ จำนวนห้องพัก ราคาห้องพักต่อคืน จำนวนห้องประชุม ขนาดความจุห้องประชุม และระดับมาตรฐานโรงแรมth
dc.description.abstractจากการศึกษา ทำให้ทราบข้อเสนอแนะ 5 ด้าน ที่จะทำให้พัฒนาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ (MICE) ดังนี้th
dc.description.abstract1) ด้านการตลาด พันธมิตรทางธุรกิจต้องพัฒนาการจัดประชุมสัมมนาและบริการ ให้มีมาตรฐานเดียวกันและมีการตรวจสอบมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอโดยการสร้างตราสัญลักษณ์ ของพันธมิตรที่ทำให้ลูกค้าจดจำ ได้ง่าย และเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณภาพการบริการให้ลูกค้า รับรู้เป็นที่สนใจของตลาด 2) ด้านบุคลากร ควรมีการกำหนดคุณสมบัติที่สำคัญในการคัดสรร เพื่อนา ไปสู่การ เป็นมืออาชีพในการบริการด้านไมซ์ (MICE) และควรส่งเสริมให้มีการอบรม และศึกษาดูงานที่จะ ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านแนวคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่มพันธมิตร 3) ด้านการเงิน ควรมีการจัดสรรงบประมาณร่วมกันเพื่อการฝึกอบรม และศึกษาดู งานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์มีการจัดแข่งขันฝีมือพนักงาน เพื่อพัฒนาบุคลากร และเพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ธุรกิจ 4) ด้านวัตถุดิบ ควรมีการจัดทำมาตรฐาน โดยผ่านสานักงานส่งเสริมการจัดการ ประชุม และนิทรรศการ (TCEB) 5) ด้านการบริหารจัดการ กลุ่มธุรกิจควรจัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการและการ ปฏิบัติการร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารสูงสุดth
dc.format.extent180 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectพันธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์th
dc.subjectพันธมิตรทางธุรกิจth
dc.subject.otherโรงแรม -- ไทย -- ชลบุรี -- พัทยาth
dc.subject.otherผู้ประกอบการ -- ไทย -- ชลบุรี -- พัทยาth
dc.titleแนวทางการพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีth
dc.title.alternativeGuidelines to develop a business alliance for MICE sector of hotel enterprises in Pattaya City, Chonburi Provinceth
dc.typeTextth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.disciplineการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record