Show simple item record

dc.contributor.advisorปุ่น วิชชุไตรภพth
dc.contributor.authorมาริสา เกิดอยู่th
dc.date.accessioned2018-11-02T03:16:17Z
dc.date.available2018-11-02T03:16:17Z
dc.date.issued2015th
dc.identifier.otherb189994th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3954th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวความคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม ของประชาชน โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหพันธรัฐมาเลเซีย วิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศไทย ศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และเพื่อเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทย ที่เหมาะสม เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับมิติของไทย ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมแต่ขั้นตอนการให้ข้อมูลแก่ประชาชน (Inform) การร่วมกันปรึกษาหารือ (Consult) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Involve) การมีส่วนร่วมกันในการแก้ปัญหา (Collaborate) และการพัฒนาข้อตกลงร่วมกัน (Empower) โดยรัฐมองว่าเป็นแนวทางที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับสังคมส่วนรวม รัฐจึงได้ทำการตัดสินใจดำเนินโครงการเพื่อให้เป็นไปตามแผนและนโยบายตามที่รัฐกาหนดไว้ ทำให้ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวความคิดทฤษฎีเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเคารพต่อหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) และหลักประชาธิปไตย (Democracy) ที่แท้จริง กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนที่มีผลต่อการตัดสินใจ (Decision-Making) ของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายและเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในทุกระดับโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนโดยเคารพต่อหลักการตรวจสอบ (Accountability) และหลักความโปร่งใส ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ ประการที่หนึ่ง ควรจะมีกฎหมายหรือระเบียบระบุให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน หรือระบุให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทางเทคนิค (Technic) ประการที่สอง รัฐควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการและมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการดำเนินโครงการ ขณะดำเนินโครงการและหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการ ประการที่สาม ในกรณีที่มีการคืนพื้นที่แปลงสำรวจ รัฐควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบแผนงานและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโดยเฉพาะเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน ประการที่สี่ ในกรณีที่มีการเวนคืนเพื่อใช้ในกิจการปิโตรเลียม ควรมีการกำนดกลไกทางกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอันเกี่ยวข้องกับการวางแผนด้านพลังงาน ประการที่ห้า ควรมีกฎหมายหรือระเบียบระบุให้ประชาชนมีสิทธิในการขอตรวจดูรายงานรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นอาจมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้th
dc.description.provenanceSubmitted by นักศึกษาฝึกงานมศว_2561 (บุษกร แก้วพิทักษ์คุณ) (budsak.a@nida.ac.th) on 2018-11-02T03:16:17Z No. of bitstreams: 1 b189994.pdf: 2356580 bytes, checksum: c602417ecc109e09fdc13598af5840a9 (MD5)th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2018-11-02T03:16:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 b189994.pdf: 2356580 bytes, checksum: c602417ecc109e09fdc13598af5840a9 (MD5) Previous issue date: 2015th
dc.format.extent170 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมth
dc.subject.otherการมีส่วนร่วมของประชาชนth
dc.subject.otherปิโตรเลียมth
dc.titleวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโครงการสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทยth
dc.title.alternativeAn analysis of the laws relating to public participation in environmental impact assessment, case studies of petroleum exploration and production onshore in Thailandth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record