Now showing items 21-31 of 31

 • Thumbnail

  กลยุทธ์การสื่อสารการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

  เมธิณี วรรลยางกูร; จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา กลยุทธ์ ผลที่ได้รับ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวโน้มกลยุทธ์การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารงานทางด้านการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารโดยการใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง ร่วมกับการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์การสื่อสารความรับผิดชอบต่ ...
 • Thumbnail

  กลวิธีการนำเสนอประเด็นเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติต่อชาวแอฟริกัน-อเมริกาในภาพยนตร์ฮอลลีวูด : การวิเคราะห์ตัวบท 

  รัชชา เชาวน์ศิริ; สาวิตรี คทวณิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  งานวิจัยชิ้น นี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเหยียดเชื่อ ชาติและการเลือกปฏิบัติต่อชาวแอฟริกัน-อเมริกันและเพื่อศึกษากระบวนการสร้างและนำเสนอภาพลักษณ์รวมถึงการสร้างภาพเหมารวมของตัวละครผิวดำและผิวขาวในภาพยนตร์ฮอลลีวูด โดยอาศัยแนวคิดเรื่องการเหยียดเชื่อ ชาติและบทบาทของสื่อภาพยนตร์ต่อความสัมพันธ์ทางเชื่อ ชาติและชาติพันธุ์ร่วมกับแนวคิดการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ รวมถึงทฤษฎีสัญญะวิทยาและการสร้างความหมายในภาพยนตร์ในการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) และเก็บข้อมูลจากภาพยนตร์กลุ่มตัวอย่างทั้ง ...
 • Thumbnail

  กลวิธีการแปลคำว่า "ต้อง" เป็นภาษาญี่ปุ่น และ"なければならない" เป็นภาษาไทย 

  กรรณิกา จิตรโสภา; เตวิช เสวตไอยาราม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการแปล “ต้อง” และ なければならない ผ่านวรรณกรรมแปลไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 5 เรื่องและวรรณกรรมแปลญี่ปุ่น-ไทย จำนวน 5 เรื่อง จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนภาวะหรือมาลา (Modality) (เช่น Nitta, 1991; Masuoka, 2007; พรทิพย์, 2515; ไพทยา, 2540) พบว่า “ต้อง”ประกอบด้วย 4 ความหมาย ได้แก่ (1) หน้าที่และความจำเป็น (2) ความเชื่อแน่และการคาดคะเน (3) การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน และ (4) ความตั้งใจ ในขณะที่ なければならないประกอบด้วย 5 ความหมาย ได้แก่ (1) หน้าที่และความจำเป็น (2) ความเชื่อแน่และการคาดคะเน (3) การบังคับ ขอร้อง ...
 • Thumbnail

  การนำเสนอผู้หญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย 

  พรจันทร์ เสียงสอน; สาวิตรี คทวณิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์การนาเสนอผู้หญิงและความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย โดยอาศัยวัตถุประสงค์หลักในการศึกษา และกรอบแนวคิด ทฤษฎีสตรีนิยม แนวคิดเรื่องความรุนแรง ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ แนวคิดการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ และแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบสร้างความจริงทางสังคม โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ตัวบทภาพยนตร์ไทยจำนวน 10 เรื่อง จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับผู้หญิงและความรุนแรงจำนวน 10 เรื่องดังกล่าว พบว่า มีการนำเสนอภาพผู้หญิงและพฤติกรรมความรุนแรงที่มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น ตัวละครเอกที่เป็นผู้หญิงในภา ...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอและกลยุทธ์การสื่อสารในการเผยแผ่พุทธธรรมของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) : กรณีศึกษาผลงานนิพนธ์ชุดธรรมประยุกต์สำหรับคนรุ่นใหม่ 

  ธีระพล มะอาจเลิศ; อรองค์ ชาคร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1. เพื่อศึกษารูปแบบการนา เสนองานนิพนธ์ในการ เผยแผ่พุทธธรรมของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) และ 2. เพื่อศึกษาแนวคิดและภาษาที่ใช้ ในการโน้มน้าวใจในการเผยแผ่พุทธธรรมในงานนิพนธ์ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) โดยศึกษาในลักษณะแบบ Content Analysis ซึ่งผู้วิจัยนา ผลงานนิพนธ์ในชุดธรรมประยุกต์สาหรับ คนรุ่นใหม่ ทั้งหมด 13 เล่ม มาศึกษาวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อนา ไปสู่บทสรุปโดยการ อภิปรายผลในเชิงพรรณาร่วมกับการนาเสนอสถิติที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยนั้นสามารถตอบคา ถามนา วิจัยทั้ง 3 ข้อ เริ่มจากคา ...
 • Thumbnail

  การศึกษาความเข้าใจความแตกต่างของไกโรโงะกับคำประเภทอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกันของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย 

  สุดารัตน์ กาญจนพนาสนท์; ขวัญจิรา เสนา (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวจิยัครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจความแตกต่างของไกไรโงะกับคำ ประเภท อื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกัน และศึกษาปัจจัยด้านความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและปัจจัยด้าน ประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นว่ามีผลต่อการเลือกใช้ไกไรโงะกับ คำประเภทอื่นที่มี ความหมายใกลเ้คียงกนัของผเู้รียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยหรือไม่อย่างไร โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 2กลุ่มคือ กลุ่ม A เป็นกลุ่มผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2จำนวน 30คน และกลุ่ม B เป็นกลุ่ม ผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N3จำนวน 34 คน รวม 64คน ซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างที่สุ่ม มาจากนักศึก ...
 • Thumbnail

  การสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

  วิภาวิน โมสูงเนิน; รุจิระ โรจนประภายนต์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  การศึกษาเรื่อง การสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 มีวัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสาร สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อศึกษารูปแบบการสื่ อสารสุขภาพการกําหนดประเด็น เนื้อหา วิธีการ ช่องทางการสื่อสาร และกลุ่มเป้าหมาย ของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการ ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม 2009 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกบุคคลผูดําเนินการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจํานวน 10 คน และการศึกษาเอกสาร (Documentary Analysis) ...
 • Thumbnail

  ความเข้าใจในเนื้อหาภาษาที่สองผ่านสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย:กรณีศึกษา Redundancy Principle และ Modality Principle ในสื่อมัลติมีเดียภาษาญี่ปุ่น 

  ณัฐญา ห่านรัตนสกุล; เตวิช เสวตไอยาราม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพิสูจน์กฎการสร้างสื่อมัลติมีเดีย Redundancy Principle และ Modality Principle ของ Richard E. Mayer ในกรณีที่สื่อมัลติมีเดียนำเสนอเนื้อหาด้วยภาษาญี่ปุ่น และผู้รับชมสื่อเป็นชาวไทยผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สอง ดำเนินการวิจัยโดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างจำนวน 120 คนออกเป็นกลุ่ม PT กลุ่ม PN และกลุ่ม PNT กลุ่มละ 40 คน โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้เรียนชาวไทยผู้มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับ N2 และ N3 ตามผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) อย่างละ 20 คน กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มจะได้รับชมสื่อมัลติมีเดียภาษาญี่ปุ่นที่มีเนื้อหาเหมือนกัน ...
 • Thumbnail

  ทฤษฎีพื้นฐานและสถานภาพการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมในวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของประเทศไทย (2541-2555) 

  ปาริชาติ หอมเกษร; รุจิระ โรจนประภายนต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทฤษฎีพื้นฐานจากแนวทางการศึกษาและอธิบายสถานภาพการศึกษาการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้ได้นำบทความเรื่อง “การสร้างแบบจำลองการสื่อสารระหว่างบุคคลจากการวิเคราะห์ด้วยมุมมองทางทฤษฎีพื้นฐาน” (Stamp, 1999) มาเป็นต้นแบบในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสาร CSR ที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2541-2555 จำนวน 94 ฉบับ งานวิจัยฉบับนีมี้คำถามนำวิจัย 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2555 มีการศึกษาการสื่อสารคว ...
 • Thumbnail

  บทบาททางเพศของผู้หญิงในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่น: วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 

  จิรวัสน์ จันทร์นวล; เตวิช เสวตไอยาราม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาบทบาททางเพศของผู้หญิงในตัวบท (Text) ทั้งวัจนภาษา (Verbal Text) และตัวบททางสายตา (Visual Text) ที่ถูกนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่นทั้งก่อนและหลังจากที่นายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเข้ามาบริหารงาน รวมทั้งเพื่อศึกษาว่าสื่อโฆษณามีแนวทางในการนำเสนอบทบาททางเพศของผู้หญิงอย่างไร ในช่วงที่รัฐบาลได้ประกาศและผลักดันนโยบาย “Womenomics” อันเป็นนโยบายที่แสดงความคาดหวังของภาครัฐต่อผู้หญิงญี่ปุ่นในปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่าก่อนการเข้ามาบริหารงานของนายชินโซะ อาเบะ ปรากฏบทบาททางเพศคือ (1) ผู้หญิงดูแ ...
 • Thumbnail

  เนื้อสารของโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุ และความหมายของ "สุขภาพ" 

  รตน แดงรัตนวงศ์; รุจิระ โรจนประภายนต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยนี้มีคำถามนำวิจัย 2 ประเด็นดังนี้ 1) เนื้อสารในโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุมีการโน้มน้าวใจอย่างไร (ตามทฤษฎีการคิดขยายรายละเอียด (Elaborate Likelihood Model) และ 2) การให้ความหมายของคำว่าสุขภาพในโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุนั้นเป็นอย่างไร และเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประเภทการวิจัยชั้นสำรวจ (Exploratory Research) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้1) การวิเคราะห์ตัวบท (Text Analysis) ประกอบด้วยเนื้อสารโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุในสื่อสิ่งพิมพ์จำนวน 30 ชิ้น และ 2) ...