Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ทฤษฎีพื้นฐานและสถานภาพการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมในวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของประเทศไทย (2541-2555) 

  ปาริชาติ หอมเกษร; รุจิระ โรจนประภายนต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทฤษฎีพื้นฐานจากแนวทางการศึกษาและอธิบายสถานภาพการศึกษาการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้ได้นำบทความเรื่อง “การสร้างแบบจำลองการสื่อสารระหว่างบุคคลจากการวิเคราะห์ด้วยมุมมองทางทฤษฎีพื้นฐาน” (Stamp, 1999) มาเป็นต้นแบบในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสาร CSR ที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2541-2555 จำนวน 94 ฉบับ งานวิจัยฉบับนีมี้คำถามนำวิจัย 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2555 มีการศึกษาการสื่อสารคว ...
 • Thumbnail

  เนื้อสารของโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุ และความหมายของ "สุขภาพ" 

  รตน แดงรัตนวงศ์; รุจิระ โรจนประภายนต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยนี้มีคำถามนำวิจัย 2 ประเด็นดังนี้ 1) เนื้อสารในโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุมีการโน้มน้าวใจอย่างไร (ตามทฤษฎีการคิดขยายรายละเอียด (Elaborate Likelihood Model) และ 2) การให้ความหมายของคำว่าสุขภาพในโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุนั้นเป็นอย่างไร และเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประเภทการวิจัยชั้นสำรวจ (Exploratory Research) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้1) การวิเคราะห์ตัวบท (Text Analysis) ประกอบด้วยเนื้อสารโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุในสื่อสิ่งพิมพ์จำนวน 30 ชิ้น และ 2) ...