Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

    วิภาวิน โมสูงเนิน; รุจิระ โรจนประภายนต์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

    การศึกษาเรื่อง การสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 มีวัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสาร สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อศึกษารูปแบบการสื่ อสารสุขภาพการกําหนดประเด็น เนื้อหา วิธีการ ช่องทางการสื่อสาร และกลุ่มเป้าหมาย ของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการ ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม 2009 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกบุคคลผูดําเนินการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจํานวน 10 คน และการศึกษาเอกสาร (Documentary Analysis) ...