Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    กลยุทธ์การสื่อสารการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

    เมธิณี วรรลยางกูร; จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

    การวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา กลยุทธ์ ผลที่ได้รับ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวโน้มกลยุทธ์การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารงานทางด้านการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารโดยการใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง ร่วมกับการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์การสื่อสารความรับผิดชอบต่ ...