การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรด้วยวิธีของซิลส์ในการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่าย

Citation
นฤพล วงศ์เจริญสันติ (2018). การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรด้วยวิธีของซิลส์ในการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่าย. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4034.
View online Resources
Collections