การวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ​ภาพตัวแทนและการเปิดรับ และทัศนคติที่มีต่อการ​ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก

Citation
ณัฐธิดา แขวงสวัสดิ์ (2017). การวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ​ภาพตัวแทนและการเปิดรับ และทัศนคติที่มีต่อการ​ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4085.
View online Resources
Collections