Wisdom Repository Repository

ยกระดับมาตรฐานการวิจัยไทยสู่ระดับสากลกับ "คุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัย"

ยกระดับมาตรฐานการวิจัยไทยสู่ระดับสากลกับ "คุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัย"

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-02-06T08:13:26Z
dc.date.available 2019-02-06T08:13:26Z
dc.date.issued 2017-11-24
dc.identifier.uri 201902004
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4155
dc.description.abstract การพัฒนาประเทศให่สามารถพึ่งพาตนเองไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ และสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ จำเป็นต้องมี "การวิจัย"เป็นองค์ประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศ เนื่องจากการวิจัยเป็นการสร้าง และพัฒนาความรู้ในมิติต่างๆ ที่จะทำให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างทันทวงที สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคืการมหาชน) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย และสำรวจความคิดเห็นสาขาการวิจัย และพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพในด้านของการวิจัย และเพื่อทำให้มาตรฐานการวิจัยของไทยเที่ยบเท่าระดับสากล โดย รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ อธิบายที่มาว่า ประเทศที่พัฒนาแล้ว มักให้ความสำคัญกับงานวิจัย เพราะเชื่อว่าเป็นตัวชี้วัดการเจริญเติบโตของประเทศ โดยประเทศญี่ปุ่น สิงค์โปร์ หรือไต้หวัน เป็นตัวอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วที่ให้ความสำคัญกับงานวิจัย และมีแนวโน้มการใช้งบประมาณการวิจัยสูง พร้อมกล่าวว่า การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศได้นั้นต้องเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ หรือสมรรถนะด้านการวิจัยอยู่ในระดับมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒวิชาชีพขึ้นเพื่อเป็นฐานการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่สังคมฐานความรู้ และนำไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนวัตกรรม th
dc.format.extent 2 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher กรุงเทพธุรกิจ th
dc.subject รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา th
dc.subject.other คุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัย th
dc.title ยกระดับมาตรฐานการวิจัยไทยสู่ระดับสากลกับ "คุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัย" th
dc.type Text th
dcterms.accessRights สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น th
mods.genre บทความ--ทั่วไป th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language