Now showing items 1-20 of 161

 • Thumbnail

  ความสำเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษา ตลาดน้ำท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

  จรัญญา คงเพชร; สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตลาดน้ำท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษากระบวนการที่ส่งผลให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนของตลาดน้ำท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามประสบความสำเร็จ และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรครวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตผู้ให้ข้อมูลหลัก วิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ตรวจสอบข้อมูลโดยวิธีสามเส้า ผลการวิจัยพบว่า การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตลาดน้ำท่าคาเกิด ...
 • Thumbnail

  Untitled 

  อิสรีย์ เพชรโรจนกิตติ์; จุฑามาศ แก้วพิจิตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

  Talent" represents an important component to mobilize and indicate the competitiveness of each country. However, the public sector in Thailand encounters not only the current challenge of the number of Talent but also the future challenge of the loss of Talent due to retirement. Moreover, it is found out that the Thai public sector has been unable to attract talents to join the public workforce. Therefore, this qualitative research was a study of talent attraction factors in the public sector of Thailand. The study explored models of talent ...
 • Thumbnail

  Untitled 

  ชลิดา ธีรานุพัฒนา; กัลยาณี เสนาสุ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

  The objectives of this research are to study of character design and the use of signs in Sailor Moon’s  Qualitative Research of author interview from different types of media, Content Analysis collecting data from Pretty Guardian Sailor Moon Crystal under the copyright of TIGA Company Limited and the interview of people behind animation movie and people who relate to Sailor Moon animation. The result found that the fixed formula that makes Sailor Moon animation become successful and have amount of fans until now can be described by Lunar Model. ...
 • Thumbnail

  The Relationship between Factors Leading Work Passion, Positive Thinking and Work Passion in Employees in Leading Hotels Equivalent to Four - Five Star Hotels in Bangkok 

  ณัฐฐา วรรณสุข; วาสิตา บุญสาธร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

  The research aims to: 1) Investigate the factors that lead to work passion of employees in leading hotels equivalent to four – five-star hotels in Bangkok, 2) explore the relationship between factors that lead to work passion and the level of work passion in employees in leading hotels equivalent to four–five star hotels in Bangkok and 3) examine the relationship between positive thinking and the level of work passion in employees in leading hotels equivalent to four–five star hotels in Bangkok. This is a mixed-method study which comprised of ...
 • Thumbnail

  Instructional Design that Affect Learning Effectiveness  through Massive Open Online Courses (MOOCs)  of the Generation Y Workers in Bangkok 

  เบญญศิกานต์ กาญจนาธนเสฏฐ์; ชัยยุทธ ชิโนกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

  The objectives of this research were to analyze the structural designs, contributing factors, learning data, and overall benefits of Massive Open Online Courses (MOOCs) for Generation Y people in Bangkok. This survey research was based on both quantitative and qualitative  data. The sample consisted of 355 people employed in Bangkok and born between 1981 and 1999. They participated in Massive Open Online Courses (MOOCs) from service providers in Thailand and completed a survey about their experience. The measures used to analyze the data were ...
 • Thumbnail

  Factors Affecting Transfer of Short-Training Program among Professional Nurses: The Nursing Department of King Chulalongkorn Memorial Hospital 

  สุภาณี เขียวสม; อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

  The research study aimed to 1) study knowledge transfer from the training programs provided to the professional nurses 2) study the factors influencing knowledge transfer from the training programs provided to the professional nurses 3) study the relationship between the trainees’s characteristics factors, motivation factors, work environment factors and ability factors with transfer knowledge from these training programs 4) create an equation to predict knowledge transfer from these training programs based on the characteristics factors, motivation ...
 • Thumbnail

  Untitled 

  อัมมาภรณ์ มัจฉาชาญ; บุษกร วัชรศรีโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

  A condominium juristic person can be established by virtue of the Condominium Act B.E. 2522. The Act stipulates that a condominium juristic person must have a condominium juristic person manager who can be either a natural person or a juristic person. In the case where juristic person manager is a juristic person, such juristic person shall appoint a natural person to act on behalf of the juristic person as the manager. The law stipulates that the condominium juristic person has a representative for the management and shows its intent on behalf ...
 • Thumbnail

  Untitled 

  วธัญญู มารีย์สิริสกุล; กฤตกร นวกิจไพฑูรย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

            The aim of this research is to study television newscaster communication as a social media thought influencer, namely skills, qualifications, techniques, methods, content used in communication. And how to communicate it can build credibility including creating good popularity on social media by using qualitative research methods In an interview with a group of five TV newscasters with social media thought influencers and three communication scholars, the results showed that the qualifications and skills as a news anchor before. It ...
 • Thumbnail

  Untitled 

  Daosook Boonyasarn; Rugphong Vongsaroj (National Institute of Development Administration)

  The intense hotel competition becomes a challenge for small and medium-sized hotels to survive and forces them adjust themselves in terms of strategies to attract the potential market and their strategic management to increase their competitiveness and to survive. The group of mature travelers is considered as one of the most potential and lucrative market segments with its significance in size, potential and purchasing power which possible provide the opportunity for hotel industry, including small and medium-sized hotels. Thus, to target this ...
 • Thumbnail

  A Study of Thai Political Opinion Trends of Mass Media's Fanpage and Hatred Creating 

  ดลระวี สุดพุ่ม; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

  The purposes of this study were:  to study problem and pattern stating on Thai political news presentation by mass media in Facebook fanpage during election announcement by the NCPO that has hatred creating and opinion trends of mass media’s Fanpage This study was a qualitative research. There were interviews with 2 academic journalists and 2 mass media professionals then analyzed from media news presentation and participation behavior showing opinions of the news receiver on Facebook fanpage of Komchadluek and Voice TV21 for 17 news under the ...
 • Thumbnail

  Untitled 

  ชื่นนภา ทองประเสริฐ; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

  The purpose of this research is to examine the sustainable fashion ecosystem from global context and from Thai aspect in order to communicate and embed sustainable fashion practices as the new normal in Thailand through Design Thinking. The mixed method is employed. According to the exploratory sequential design process, the research is divided in to three phases; systematic literature review, followed by a quantitative research through an online survey and a qualitative approach through in-depth interview. The finding indicates that 1) fashion ...
 • Thumbnail

  Untitled 

  กันย์สินี ภู่พูลทรัพย์; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

  The study of the effect of organizational factors and skills contributing to innovative behavior on innovative behavior of employees: a case study of a private company in polymer manufacturing of Thailand. The objectives were: 1) To study organization-level factors that affected the innovative behavior of employees 2) To study the skills contributing to innovative behavior on innovative behavior; and 3) To study the influence of innovative behavior-enhancing skills as mediator variables on employees' innovative behavior; to provide information ...
 • Thumbnail

  Untitled 

  อภัสนันท์ พงษ์พนัส; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

  The objectives of this research were to: 1) explore communication strategy of the admins who managed depression-related online community; and 2) investigate the content concerning resilience, trust, and social attachment from the members of depression-related online community. Samples were Facebook users in three different community groups. The research methodology includes in-depth interview with the admins, examining their communication strategies, and content analysis on resilience, trust, and social attachment which the users in depression-related ...
 • Thumbnail

  Strategic Political Marketing of Thanathorn Juangroongruangkit 

  ทรายคำ เปลวจันทร์; Asawin Nedpogaeo; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

  The research aims to study factors affecting political marketing concepts and the implementation plan of Thanathorn Juangroongruangkit during the 2019 Thai general election until Thanathorn was disqualified in February 2020. Bruce I. Newman’s concept and political marketing theory are used as a framework by using primary data collected by in-depth interviews and documentary research. The result shows that factors affecting Thanathorn’s political marketing concepts in the political context, that affected Thanathorn's political campaign. This is ...
 • Thumbnail

  Communication for 21st century learning of the visually impaired in carpenter training program : case study of Foundation for the Employment Promotion of the Blind in Pak Kret, Nonthaburi Province  

  นรังสรรค์ ดำศรี; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

  The purpose of this research was 1) to investigate factor promoting carpentry career training among visually impaired people 2) to study communication for 21st century skills transferred from the instructors to visually impaired students 3) to analyze the interactions between the carpentry instructors and visually impaired student. This qualitative research adopted methodology including, observation to investigate factor promoting carpentry career training among visually impaired people, and in-depth interview both to study communication for 21st ...
 • Thumbnail

  Untitled 

  ชวิศา เชยจรรยา; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

  Encouraging people to save money by investing in mutual funds can help improve people’s quality of life and be a major driving force for economic growth and development. Moreover, in the digital age, investors’ self-information-seeking and management behaviours have spurred the growth of online media for financial and investment information. Due to the important role of mutual fund investment communication, this research aims to study the exposure and attitudes of middle-income investors towards mutual fund investment media and contents to guide ...
 • Thumbnail

  Patterns and Behaviours of Exposure to Fake News on Facebook of Generations X and Y People 

  ปริวัตร บุพศิริ; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

  The objectives of this study were to: i) study the patterns of fake news on Facebook; ii) compare the exposure behavior to the fake news among Generations X and Y people; iii) compare the response behaviors of Generation X and Y people; and iv) study the relationship between the exposure behaviour to fake news and the response behaviour to fake news.The questionnaires were applied as a tool for collecting the data regarding the behaviors of exposure and response to fake news from the sample group of 423 Facebook users.The statistics employed for ...
 • Thumbnail

  Legal Measures for The Ancient Monuments Preservation 

  ชนะจิต รอนใหม่; พัชรวรรณ นุชประยูร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

  This Master’s thesis aims to study about The Legal Measures for Ancient Monuments Preservation. The research include literature concepts, principles and legal principles of Ancient Monuments Preservation and the authority, As well as problems and obstacles in the Ancient Monuments Preservation from law enforcement. in order to build the right understanding for all sectors to promote and, support the right to participation in the Ancient Monument Preservation. This will lead to a balance between the government section and the people in preserving ...
 • Thumbnail

  Untitled 

  Madkhan, Farah; Peerayuth Charoensukmongkol (National Institute of Development Administration)

  This research examines the influence of social media addiction on depression in teenagers who are high school students in Thailand. The study also investigates the role of parental attachment and peer attachment on social media social media addiction. Questionnaire survey data were collected from 1000 Thai high school student in two public high schools located in the Uttaradit province. Partial least squares structural equation modeling was used for data analysis. First, the analysis found significant support about the positive effect of social ...
 • Thumbnail

  Untitled 

  Peng, Ling; Zhongwu Li; Zhongwu Li (National Institute of Development Administration)

  With the increasingly fierce global competition and the continuous development of modern information technology, enterprises are confronted with tremendous challenges, along with the accompanying tense labor relations, which also makes the competition between employees more and more fierce, thus the negative behaviors of employees in the workplace are constantly emerging. Employees Counterproductive Work Behavior (ECB) has progressively attracted a topic of shared interest among academia and businesses, is pervasive among various types of ...