Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ 

    จิรประภา อัครบวร (สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

    หนังสือ "การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์" เขียนขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาองค์การ ซึ่งเป็นกระบวนการในการวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนองค์การอย่างเป็นทางการ โดยอาศัยความเข้าใจศาสตร์ด้านพฤติกรรมองค์การ เนื้อหาในเล่มเป็นไปตามลำดับของ "โมเดลการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์" ที่ผู้เขียนได้ออกแบบและใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย การทำงานบริการวิชาการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ช่วยให้ผู้อ่านได้มีเครื่องมือในการวินิจฉัยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ด้วยตนเอง พร้อมสอดแทรกกระบวนการคิดในทุกบทเรียนตลอดทั้งเล่ม