Show simple item record

dc.contributor.advisorวราภรณ์ วนาพิทักษ์th
dc.contributor.authorสรัสวดี ทุมนัสth
dc.date.accessioned2019-02-12T07:05:03Z
dc.date.available2019-02-12T07:05:03Z
dc.date.issued2015th
dc.identifier.otherb190061th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4256th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษา เกี่ยวกับมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : ศึกษากรณีการพิสูจน์ หลักฐานทางการเงินและบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาขอบเขตของความ ต้องการกฎหมายเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานทางการเงินและบัญชีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต การริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตกรณีประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ และการขาดเอกภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี ประสิทธิภาพโดยจะทำการศึกษาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติของกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลียและประเทศอังกฤษ ปรากฎผลการศึกษาดังต่อไปนี้th
dc.description.abstractปัญหาเกี่ยวกับการขาดบทบัญญัติของกฎหมายในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับหลักฐานทาง การเงินและบัญชี จากการศึกษาพบว่า Model Law on Money Laundering ของสหประชาชาติได้ มีการกำหนดเกี่ยวกับวิธีพิเศษในการสืบสวนสอบสวนว่า วิธีพิเศษในการสืบสวนสอบสวน ประกอบด้วย การดักฟังโทรศัพท์ การตรวจสอบบัญชีเงินฝาก การตรวจสอบการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบเอกสารกับตราสารต่าง ๆ ว่ามีการปลอมแปลงหรือไม่ บทบัญญัติของกฎหมายประเทศ สหรัฐอเมริกา USA Patriot กล่าวถึงวิธีการสืบสวนไว้ประการหนึ่งคือ อนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถ ดำเนินการติดตามและดักฟังทางโทรศัพท์อย่างถูกต้องในกรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการกระทำความผิด และสามารถดักข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตได้ ส่วนกรณีการริบทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตกรณี ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบนั้น กฎหมายของประเทศอังกฤษ การริบทรัพย์สินตามมูลค่าตั้งอยู่บน สันนิษฐานว่า ทรัพย์สินที่จำเลยได้รับหรือโอนมาในระยะเวลา 6 ปี ก่อนที่จะถูกฟ้องคดีนี้เป็นทรัพย์สิน ที่จำเลยได้รับจากการกระทำความผิด บรรดาทรัพย์สินที่จำเลยครอบครองอยู่ภายหลังจากที่ศาลมีคำ พิพากษาว่ากระทำความผิดในคดีนี้ เป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้รับจากการกระทำความผิด และบรรดา ค่าใช้จ่ายที่จำเลยได้จ่ายไปในระยะเวลา 6 ปี ก่อนที่จะถูกฟ้องคดีนี้ จำเลยได้ใช้ทรัพย์สินที่ได้มาจาก การกระทำความผิดเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาดังกล่าว เว้นแต่ผู้กระทำความผิดหรือบุคคลอื่นจะพิสูจน์ ได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และกรณีการปฏิบัติงานอย่างไม่ เป็นเอกภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าเคยมีการแก้ปัญหาโดยการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานระหว่างหน่วยงาน จากการศึกษาดังกล่าวผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะคือ ขอบเขต ของกฎหมายเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานทางการเงินและบัญชี ซึ่งผลักดันโดยสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ ควรเป็นครื่องมือในการสืบสวนสอบสวน เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ ควรมีการ แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการริบทรัพย์สินตามมูลค่าที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยให้มาตรการริบ ทรัพย์สินบุคคลที่กระทำ ความผิดประพฤติมิชอบที่มีพฤติกรรมการกระทำความผิดต่อเนื่องมาเกิน 6 เดือน ตั้งอยู่บนสันนิษฐาน ว่า ทรัพย์สินที่จำเลยได้รับหรือโอนมาในระยะเวลา 6 ปี ก่อนที่จะถูกฟ้องคดีนี้เป็นทรัพย์สินที่จำเลย ได้รับจากการกระทำความผิด บรรดาทรัพย์สินที่จำเลยครอบครองอยู่ภายหลังจากที่ศาลมีคำ พิพากษาว่ากระทำความผิดในคดีนี้ เป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้รับจากการกระทำความผิด และบรรดา ค่าใช้จ่ายที่จำเลยได้จ่ายไปในระยะเวลา 6 ปี ก่อนที่จะถูกฟ้องคดีนี้ จำเลยได้ใช้ทรัพย์สินที่ได้มาจาก การกระทำความผิดเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาดังกล่าว เว้นแต่ผู้กระทำความผิดหรือบุคคลอื่นจะพิสูจน์ ได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และ ควรมีการทำข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจบทบาทของตนในการปฏิบัติตามกฎหมายและการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นth
dc.description.provenanceSubmitted by นักศึกษาฝึกงานมบูรพา_2562 (บุษกร แก้วพิทักษ์คุณ) (budsak.a@nida.ac.th) on 2019-02-12T07:05:03Z No. of bitstreams: 1 b190061.pdf: 1660749 bytes, checksum: 8e4bd2b0f5ebd2df98e0c52907d39b3a (MD5)th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2019-02-12T07:05:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 b190061.pdf: 1660749 bytes, checksum: 8e4bd2b0f5ebd2df98e0c52907d39b3a (MD5) Previous issue date: 2015th
dc.format.extent130 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการเงินและบัญชีth
dc.subjectการป้องกันและปราบปรามการทุจริตth
dc.subject.otherการทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมืองth
dc.titleมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : ศึกษากรณีการพิสูจน์หลักฐานทางการเงินและการบัญชีth
dc.title.alternativeThe criterion for office of public sector anti-corruption commission in anti-corruption : case study of the investigation of financial and accountingth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record