สถิติทดสอบเพื่อคัดเลือกตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ

Citation
พลากร สีน้อย (2010). สถิติทดสอบเพื่อคัดเลือกตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/428.
View online Resources
Collections