Wisdom Repository Repository

ชุบชีวิต "คลองแสนแสบ"ความฝันที่เป็ฯจริงได้ในอนาคต

ชุบชีวิต "คลองแสนแสบ"ความฝันที่เป็ฯจริงได้ในอนาคต

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-03-07T07:58:21Z
dc.date.available 2019-03-07T07:58:21Z
dc.date.issued 2016-12-19
dc.identifier.uri 13032019
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4317
dc.description.abstract ลองแสนแสบ ถือเป็นคลองเก่าแก่ที่มีความสำคัญในเรื่องการสัญจรทางเรือ อยู่คู่กับคนกรุงมานาน ซึ่งปัญหาการบุรุกพื้นที่ของประชาชน ปัญหาขยะ และปัญหาน้ำเน่าเสีย ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้คลองแสนแสบเกิดการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ ประสิทธิภาพในการระบายน้ำที่ลดลง เนื่องจากปัญหาขยะชิ้นใหญ่ที่ติดอยู่บรืเวณประตูระบายน้ำ หรือการบุกรุกพื้นที่ทำให้ความกว้างของคลองลดลง ซึ่งหน่วยงานที่จำเป็นต้องเข้ามาดูแลและรับผิดชอบ คือกรุงเทพมหานคร โดยพล.อ.ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน้ำเน่าในคลองต่างๆ โดยพยายามยกระดับคลองแสนแสบ รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทัศนียภาพทั่วประเทศ โดยการดูแลคลองอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การสร้างบ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน บ่อกรองไร้อากาศ การคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ และนำขยะสดมาต่อยอดทำเป็นปุ๋ยอินทรียื หรือน้ำชีวภาพ เป็นต้น โดย ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาสังคม และสิง่แวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันยังมีน้ำทิ้งจำนวนมาก ไม่สามารถบำบัดได้ทั้งหมด เนื่องจากกทม.ไม่มีโรงบำบัดน้ำเสียคลอบคลุมพื้นที่ อย่างไรก็ตามการจะปรับปรุงระบบน้ำเสียถือเป็นมาตรการระยะยาวที่ต้องใช้เวลา และงบประมาณมาก โดยสิ่งสำคัญเลยคือการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับคลอง ว่าขยะเป็นทรัพยากรที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยในแต่ละชุมชนต้องมีการคัดแยกชยะทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ 1.ขยะทั่วไป 2.ขยะรีไซเคิล 3.ขยะย่อยสลาย 4.ขยะอันตราย ซึ่งวิธีการเล่านี้เป็นทางนึงในการช่วยลดปัญหาขยะล้นชุมชน และลดปัญหาหารสร้างน้ำเสียอีกทางหนึ่ง th
dc.format.extent 2 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher ไทยโพสต์ th
dc.subject ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน th
dc.subject.other คลองแสนแสบ th
dc.title ชุบชีวิต "คลองแสนแสบ"ความฝันที่เป็ฯจริงได้ในอนาคต th
dc.type Text th
dcterms.accessRights สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น th
mods.genre บทความ--ทั่วไป th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา. กลุ่มงานจดหมายเหตุ th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language