แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต

Citation
กิรฐากร บุญรอด (2014). แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4330.
View online Resources
Collections