Now showing items 178-197 of 217

 • Thumbnail

  ลักษณะบ่งเฉพาะในภาพลักษณ์โดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ์ 

  ณัฐิญา ศิลปอนันต์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  ปัจจุบันห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่ง มีการวางจำหน่ายสินค้าโดยบรรจุภัณฑ์มีความ คล้ายกับสินค้าประเภทเดียวกันของผู้ผลิตรายอื่น แม้จะใช้เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันก็ตาม ทั้งนี้โดยทั่วไปผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซื้อและตัดสินใจซื้อสินค้าโดยการจดจำลักษณะภายนอกในแบบโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริโภคที่ไม่รู้หนังสือ ไม่อาจแยกแยะความแตกต่างจากการอ่านชื่อทางการค้า ก็จะอาศัยการจดจำลักษณะที่เห็นได้ชัดเจน เช่น รูปลักษณะ กลุ่มของสี เป็นต้น สิ่งที่ง่ายที่สุดที่ผู้บริโภคจะจำ ก็คือ บรรจุภัณฑ์ เมื่อบรรจุภัณฑ์มีความคล้ายกันแล้ว ย่อมสร้างความสับสนหลงผิดในกา ...
 • Thumbnail

  วิเคราะห์การบริหารจัดเก็บค่าตอบแทนภายใต้องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

  นภัค เหล่าสืบสกุล; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ โดยศึกษาความเป็นมา แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ประเภทขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และการดำเนินงานขององค์กร และกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมและกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของประเทศไทย ตลอดจนเสนอรูปแบบกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ จากกา ...
 • Thumbnail

  วิเคราะห์ความรับผิดทางอาญา ศึกษากรณีการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก 

  วิชชุตา สุขสาคร; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความรับผิดทางอาญา ศึกษากรณีการครอบครอง สื่อลามกอนาจารเด็ก วิทยานิพนธ์นี้จะมุ่งเน้นศึกษาเพื่อสรุป วิเคราะห์ตอบปัญหาดังกล่าว รวมถึง ความเป็นมา แนวคิด พัฒนาการของการคุ้มครองเด็ก ความหมายของสื่อลามกอนาจาร การครอบครอง และองค์ประกอบของกฎหมายข้างต้น ทั้งนี้เพื่อศึกษาท าความเข้าใจกฎหมายดังกล่าว และเปรียบเทียบกับการครอบครองในทางกฎหมายอาญา กับกฎหมายอาญาอื่น ๆ รวมทั้งกฎหมาย ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยศึกษาจากกฎหมาย และคำพิพากษาของศาลประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ...
 • Thumbnail

  วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโครงการสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทย 

  มาริสา เกิดอยู่; ปุ่น วิชชุไตรภพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวความคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม ของประชาชน โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหพันธรัฐมาเลเซีย วิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศไทย ศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และเพื่อเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไขเพิ่มเต ...
 • Thumbnail

  วิเคราะห์หลักกฎหมาย ข้อยกเว้นการอ้างการกระทำด้วยความจำเป็น เปรียบเทียบกฎหมายไทย เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา 

  อาลีนา วงค์นุ้ย; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างกฎหมายอาญาในระบบ กฎหมาย Common Law และ Civil Law ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักความจำเป็นและ ข้อยกเว้นของการอ้างกระทำด้วยความจำเป็น เปรียบเทียบระหว่างประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Common Law ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Civil Law ได้แก่ ประเทศไทย และประเทศเยอรมัน เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะที่ได้มาจากการเปรียบเทียบ หลักความจำเป็นระหว่างกฎหมายอาญาประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมัน จากกการศึกษาพบว่า ข้อยกเว้นการอ้างการกระทำด้วยความจำเป็นตามหลักมาตรา 67 แห่ง ...
 • Thumbnail

  สถานบริการตู้รับเด็กทารกและผลทางกฎหมายของอำนาจปกครองของมารดา: กรณีศึกษาเปรียบเทียบสหรัฐอเมริกา 

  สุธาสินี ศรีประพิศกูร; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  เนื่องมาจากปัญหาเด็กทารกเสียชีวิตจากการถูกนำมาทอดทิ้งในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยของประเทศไทย เช่น ในห้องน้ำสาธารณะ ริมถนน หรือถังขยะ เป็นต้น ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้ลดจำนวนลงได้ บทความวิจัยเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่ไทยสมควรจะนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการถูกทอดทิ้งในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย จากการศึกษาเอกสารต่างประเทศพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติกฎหมาย Safe Haven Laws จัดตั้งสถานบริการตู้รับเด็กขึ้นในแต่ละมลรัฐเพื่อใช้แก้ปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการถูกนำไปทอดทิ้งในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ เป็นผลทำให้สถ ...
 • Thumbnail

  สถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินแผ่นดินของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

  ภัทร ไวยรัชพานิช; สุนทร มณีสวัสดิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินแผ่นดินของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินแผ่นดินของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมไปถึงการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสังกัดของรัฐและมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์สถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมถึงการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและคุ้มครองทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตลอดถึงเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่แล้วและกฎหมายที่จะบัญ ...
 • Thumbnail

  สถานะทางกฎหมายของสหภาพข้าราชการ 

  ศุภธนิศร์ ฤทธิ์จรูญโรจน์; สุนทร มณีสวัสดิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาสถานะ ทางกฎหมายของสหภาพข้าราชการ โดยศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางกฎหมาย ของสหภาพข้าราชการ ลักษณะ วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ตลอดจนการบริหารจัดการ การควบคุม สหภาพข้าราชการ เพื่อวิเคราะห์สถานะทางกฎหมาย การกำหนดอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้อง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เนื่องด้วยมีร่างพระราชกฤษฎีกาที่จะกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสามารถรวมกลุ่ม จัดตั้งขึ้นเป็นสหภาพข้าราชการได้ ซึ่งการรวมกลุ่มเข้าเป็นสหภาพนั้น ทำให้มีปัญหาน่าคิดว่า สหภาพ ข้าราชการที่จะ ...
 • Thumbnail

  สถานะทางกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

  พรหมภัสสร ภักดีเทศพิทักษ์; สุนทร มณีสวัสดิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  ทรัพย์สินของแผ่นดินแบ่งออกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาและสาธารณสมบัติของ แผ่นดิน ความแตกต่างของทรัพย์สินทั้งสองประเภทนี้จะแตกต่างทั้งในด้านลักษณะของการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สิน การให้ความคุ้มครองในทรัพย์สินไม่ให้ตกไปเป็นของเอกชนเพื่อให้ทรัพย์สินนั้น ยังคงอยู่เพื่อประโยชน์มหาชน และการสิ้นสภาพทรัพย์สิน การศึกษาสถานะทางกฎหมายเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยมุ่งศึกษาว่าอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศ ไทยมีสถานะทางกฎหมายอย่างไร และมีลักษณะการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ตรงกับสถานะ ทางกฎหมายหรือไม่ อสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเ ...
 • Thumbnail

  สัญญาประกันภัย : ศึกษากรณีสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 

  วิชย จันทรเวคิน; ปิยะนุช โปตะวณิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 . เพื่อศึกษาถึงหลักเกณฑ์ทฤษฎี และหลักกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย 2. เพื่อศึกษาถึงกฎหมายต่างประเทศและประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาประกันภัยและสัญญาประกันตัวในคดีอาญา 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบสัญญา ประกันภัยอิสรภาพกับสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันตัว 4. เพื่อเสนอแนะมาตรการทาง กฎหมายที่เหมาะสมสำหรับระบบประกันอิสรภาพ วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาถึงประวัติความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ สัญญาประกันภัย และสัญญาประกันตัว ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ ทั้งในระบบ Civil Law อันได้แก่ สหพันธ์ ...
 • Thumbnail

  สัญญาแสวงประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียม : ศึกษากรณีระบบการคลังปิโตรเลียม 

  สุภัทร์ ภู่พานิชเจริญกูล; พัชรวรรณ นุชประยูร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ระบบการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมประเภทต่างๆ ที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในปัจจุบันนี้ และศึกษาว่าระบบการคลังปิโตรเลียมประเภทใดที่มีความเหมาะสมแก่ประเทศไทยมากที่สุดภายใต้กรอบความคิดของกฎหมายปกครองและสภาพทำงสังคมวิทยาของประเทศไทย
 • Thumbnail

  สัดส่วนผู้ถือหุ้นอาเซียนในประเทศไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  ดนัยพงศ์ ขจรกิตติยุทธ; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยนั้นนักลงทุนต่างชาติ ที่เข้า มาลงทุนในประเทศจะมีสถานะเป็นคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยกฎหมายฉบับนี้กําหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในกิจการได้ไม่เกินร้อยละ 49 ซึ่งสัดส่วน ดังกล่าวนั้น นับเป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรีการลงทุนอาเซียนเป็นอย่างมาก ฉะนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จึงได้ค้นคว้าและวิจัยเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหา ข้อกฎหมายว่าด้วยสัดส่วนผู้ถือ หุ้นต่างด้าวนี้ ในการกําหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นมีปัญหา หลักๆ ...
 • Thumbnail

  สิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐ: ศึกษากรณีสิทธิในการรักษาพยาบาล 

  นฤพนธ์ ทรงพระ; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสถานะแห่งสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้าถึงบริการ รักษาพยาบาล ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการจัดระบบการเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลของ คนต่างด้าว โดยมีขอบเขตของการศึกษาเฉพาะกรณีคนไร้สัญชาติแรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว ผู้ลี้ภัย และผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ผลการวิจัยพบว่า สิทธิในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล เป็นสิทธิที่บุคคลไม่อาจบรรลุความ มุ่งหมายได้หากปราศจากการเข้ามาดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยรัฐ หรือที่เรียกว่า “status positivus” ซึ่งมีสถานะเป็น “สิทธิขั้นพื้นฐานในการดํารงชีพ” ที่บุคคลไม่ว่าเชื้อชาติหรือสัญชาติใด ...
 • Thumbnail

  สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีการทำเกลือสินเธาว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

  สโรชินี ศิริวัฒนา; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  โดยที่การสูบน้ำเกลือใต้ตินขึ้นทำเกลือสินเธาว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนครนั้น ไต้ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อการจัตการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ไม่ว่จะเป็นการแพร่กระจาย ความเคีม การยุบตัวของพื้นดินอย่างกว้างขวาง การปนเปื้อนของแหล่งน้ำบนผิวติน รวมถึงระบบ นิเวศชาดสมดุล เป็นตัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากความต้องการใช้เกลือ สินเธาว์ในอุตสาหกรรมและความต้องการของผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการบางราย ลักลอบผสิตเกลือสินเราวันอกระยะเวลาที่อนุญาตให้ทำการสูบน้ำเกลือใต้ดินขึ้นมาทำเกลือสินเธาว์ รวมถึงการลักลอบผลิตนอ ...
 • Thumbnail

  สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองบริเวณพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ 

  วรพรรณ เชื้อสุนทรโสภณ; ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประวัติความเป็นมาของสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองบริเวณพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ตลอดจนศึกษาหลักเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ เช่นกฎหมายประเทศออสเตรเลีย และกฎหมายอินเดีย  เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับบริบททางกฎหมายไทย นอกจากนี้ยังมีการศึกษา และวิเคราะห์สภาพปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในทางสังคมไทย รวมถึงการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์กฎหมายในปัจจุบัน  จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยควรมีแนวทาง ...
 • Thumbnail

  หลักการสูญสิ้นซึ่งสิทธิในการดาวน์โหลดเพลงผ่านโปรแกรมประยุกต์ 

  ปองภัค สุริยา; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาเรื่องการนําหลักการสูญสิ้นซึ่งสิทธิไปบังคับใช้กับเพลงที่อยู่ใน รูปแบบข้อมูลดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ขอบเขตในการคุ้มครองและความสมดุลแห่งสิทธิ พร้อมทั้งเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการกําหนดหลักเกณฑ์ที่ช่วยรักษาความสมดุลแห่งสิทธิระหว่าง เจ้าของลิขสิทธิ์กับผู้บริโภคของเพลงในรูปแบบดังกล่าวให้ได้รับความเปนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน จากการศึกษาพบว่า เพลงที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลมีปัญหาในเรื่องของวิธีการได้มาและ การได้กรรมสิทธิ์ในงาน รวมถึงปัญหาเรื่องขั้นตอนของการจําหน่าย จ่าย โอนไปยังอุปกรณ์อื่นจึงทําให้ เกิดความไม่ชัดเจนว ...
 • Thumbnail

  หลักเกณฑ์ของข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดกับหลักความสมเหตุสมผล: ศึกษากรณีการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทย 

  ฉัตรชัย ปณีตะผลินทร์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  ตามที่ระบบเกษตรพันธสัญญาเป็นความตกลงเข้าทำสัญญาของเกษตรกรฟาร์มผู้ผลิตสุกรขุน ที่ ไม่มีอำนาจในการต่อรองทางด้านเศรษฐกิจ และถูกบริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบ โดยใช้สัญญาสำเร็จรูปเป็นเครื่องมือและมีการร่างสัญญาไว้ล่วงหน้ำ รวมทั้งเป็นตลาดผูกขาดทำให้ ฟาร์มผู้ผลิตสุกรขุนขาดทางเลือกและต้องจำยอมเข้าทำสัญญาการผลิต ดังนั้นวิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงมี วัตถุประสงค์จำนวน 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความสำคัญในหลักเกณฑ์ของข้อตกลงยกเว้นหรือ จำกัดความรับผิดกับหลักความสมเหตุสมผล: ศึกษากรณีการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทย 2) เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ข้อตก ...
 • Thumbnail

  องค์กรควบคุมในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย 

  วรินชนันท์ ศรีเรืองพันธ์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเหตุผล ความจำเป็น และรูปแบบและโครงสร้างเหมาะสมในการจัดตั้งองค์กรควบคุมในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ เนื่องจากปัจจุบันองค์กรควบคุมในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์เป็นองค์กรในลักษณะคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 (ยกเลิก) และใช้พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 21 ปีแล้วแล้ว ทำหน้าที่ควบคุมผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ...
 • Thumbnail

  องค์กรที่เหมาะสมในการดูแลสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรร 

  ไพฑูรย์ เร่งพัฒนพิบูล; สุนทร มณีสวัสดิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้มีองค์กรมากขึ้นมาเพื่อดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรต่อจากผู้จัดสรรที่ดินคือ นิติบุคลลหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร หรือมีองค์กรใดๆ เข้ามาทำหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคฯ เพราะในอดีตปัญหาการปล่อยทิ้งสาธารณูปโภคฯ ภายหลังจากที่ผู้จัดสรรที่ดินไม่ได้ดูแลโครงการจัดสรร ทำให้เกิดปัญหากับผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ที่ต้องการสาธารณูปโภคโดยลำพัง เนื่องจากไม่มีสถานะทางกฎหมายและไม่มีอำนาจทางกฎหมายหรือมาตรการใดๆ บังคับกับบุคคลภายนอก หรือผู้ซื้อที่ดินจัดสรรด้วยกันเอง ...
 • Thumbnail

  อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับคนงานทำงานบ้าน : ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบทางกฎหมาย ในการที่ประเทศไทยจะให้สัตยาบัน 

  รัชต์ บุราทร; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  ลูกจ้างทำงานบ้านเป็นแรงงานที่พบเห็นได้ทั่วไป เป็นอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดอาชีพหนึ่งในสังคม โดยทั่วไปแล้วแรงงานที่ประกอบอาชีพเหล่านี้มักถูกเรียกว่า “คนรับใช้” หรือ“คนใช้” ก็จะเป็นที่ เข้าใจกันว่าเป็นคนที่มีหน้าที่คอยรับใช้ ทางานบ้านโดยทาหน้าที่อย่างแม่บ้าน เช่น ทาความสะอาด ทาอาหาร ซักผ้ารีดผ้า ดูแลรับใช้คนในบ้าน กฎหมายแรงงานของประเทศไทยเรียกลูกจ้างเหล่านี้ว่า ลูกจ้างทางานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย แต่ก็มิได้ให้คาจากัดความหรือ คานิยามไว้อย่างชัดแจ้ง แต่โดยการตีความของศาลฎีกา ศาลได้ถือเอาลักษณะในการทางานว่ามีการ ประกอบ ...