Now showing items 198-208 of 208

 • Thumbnail

  เปรียบเทียบความยุติธรรมตะวันตกกับพระพุทธศาสนาเถรวาทและกฎหมายไทย 

  พระคทาวุธ คเวสกธมโม (เพ็งที); บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเป็นมา ความหมาย และรูปแบบของความ ยุติธรรม 2) ศึกษาแนวคิดความยุติธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 3) ศึกษาเปรียบเทียบความ ยุติธรรมของตะวันตกกับพระพุทธศาสนาและกฎหมายไทย ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดความยุติธรรมตะวันตกในสมัยโบราณได้ยึดติดอยู่กับพระเจ้าแต่ใน เวลาต่อมาความยุติธรรมก็คือกฎหมายเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการผดุงความยุติธรรมของสังคมร่วม กันแต่ในปัจจุบันนี้สังคมตะวันตกได้ยึดถือความยุติธรรมตามสำนักกฎหมายบ้านเมือง โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของหลักความยุติธรรม (หลักกฎหมายทั่วไป) และความยุติธรรมได้แปรสภาพมาเป็ ...
 • Thumbnail

  เหตุลดโทษให้กับผู้กระทำความผิดที่กระทำต่อผู้ใช้ความรุนแรงในครอบครัวเพราะกลุ่มอาการที่เกิดจากการถูกทำร้าย 

  บุญญดา เอียตระกูล; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาเรื่องเหตุลดโทษให้แก่ผู้กระทําความผิดต่อผู้ใช้ความรุนแรงใน ครอบครัวเพราะกลุ่มอาการที่เกิดจากการถูกทําร้าย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษา แนวความคิดเกี่ยวกับการนําอาการกลุ่มอาการในบุคคลที่เกิดจากการถูกทําร้ายไปพิจารณาในชั้น กระบวนการยุติธรรม โดยศึกษาตั้งแต่หลักเกณฑ์การพิจารณาการพิสูจน์อาการกลุ่มอาการในบุคคลที่ เกิดจากการถูกทําร้ายของต่างประเทศเพื่อนํามาบัญญัติให้เข้ากับการปรับใช้ในกระบวนการยุติธรรม ของประเทศไทย ทั้งได้ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศในประเด็นความผิดที่กระทําโดย ผู้กระทําความผิดทําอยู่ในกลุ่มอาการ ...
 • Thumbnail

  แนวคิดการพัฒนากฎหมายแรงงานของไทย: ศึกษากรณีแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง 

  ปานวาด ทับทัง; วัชรชัย จิรจินดากุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษากฎหมายกับนโยบายว่าด้วยแนวคิดการพัฒนากฎหมายแรงงานของไทย โดยศึกษากรณีปัญหาแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง เนื่องจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) ที่มีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายเสรีทั้งสิ่งของและคนในภูมิภาค ส่งผลให้ปัจจุบันมีแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยหนึ่งในนั้นเป็นแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่เข้าทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งนี้การคุ้มครองสิทธิเด็กและแรงงานเด็กเป็นหนึ่งในเป้าหมายของกา ...
 • Thumbnail

  แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ : ศึกษากรณีการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 

  เมธัส ปัณณะเจริญรักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวความคิด และวิวัฒนำการเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งเสพติดรวมถึงแนวความคิดการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาให้สามารถนำยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสารต่าง ๆ ของกัญชามาใช้ประโยชน์ในประเทศไทยได้ โดยศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาในสหรัฐอเมริกาที่ปัจจุบันมี 23 รัฐจากทั้งหมด 50 รัฐแก้ไขให้สามารถนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้ และสาธารณรัฐอุรุกวัยที่มีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาเสมือนสิ่งถูกกฎหมายที่ประชาชนสามารถรวมตัวปลูกเพื่อจำหน่ายได้ รวมถึงศึกษาอนุสัญญาเดี่ยวว ...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเนื้อหาดิจิทัล 

  สกุลพงษ์ ตรีสมพงษ์; พัชรวรรณ นุชประยูร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อค้นหาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเนื้อหาดิจิทัล โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคเนื้อหาดิจิทัล ทั้งกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นการศึกษาในประเด็นเรื่อง ความหมายของเนื้อหาดิจิทัลและขอบเขตการคุ้มครองผู้บริโภคเนื้อหาดิจิทัล การคุ้มครองผู้บริโภคก่อนและหลังทำสัญญาจัดส่งเนื้อหาดิจิทัล มาตรฐานของเนื้อหาดิจิทัลและมาตรการเยียวยาผู้บริโภคกรณีเนื้อหาดิจิทัลไม่เป็ ...
 • Thumbnail

  แนวทางในการกระจายอำนาจแบบจังหวัดจัดการตนเอง : ศึกษากรณี "ธรรมนูญประชาชนฅนอำนาจเจริญ พ.ศ. 2555" 

  ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อความคิดว่าด้วยการกระจายอำนาจและการมี ส่วนร่วมของประชาชน 2) ศึกษาเปรียบเทียบการปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน ต่างประเทศกับประเทศไทย 3) ศึกษาสาเหตุของการจัดทำธรรมนูญประชาชนฅนอำนาจเจริญ แนวคิด จังหวัดจัดการตนเองและวิเคราะห์สถานะทางกฎหมายของธรรมนูญประชาชนฅนอำนาจเจริญ 4) ศึกษา การปรับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินและตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการให้ อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการตนเอง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ผลการศึกษาพบว่า อำนาจเจริญมีปัญหาพื้นฐานในด้านการพัฒนาเศรษ ...
 • Thumbnail

  แนวทางในการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายของคนไร้สัญชาติไทย : ศึกษากรณีการให้สิทธิและสถานภาพทางสัญชาติแก่คนไร้รากเหง้า 

  สุวิมล อิสริยานนท์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  สัญชาติเป็นเรื่องของความเกี่ยวพันระหว่างบุคคลกับรัฐ หรือกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องผูกมัดบุคคลไว้กับประเทศในทางกฎหมาย บุคคลที่มีสัญชาติของประเทศใดจึงมีฐานะเป็นพลเมืองของประเทศนั้นย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการจะได้รับสวัสดิการจากรัฐในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศ และในทางกลับกันบุคคลนั้นก็มีหน้าที่พลเมืองต่อประเทศที่เป็นเจ้าของสัญชาติของตนเช่นกัน ปัญหาเรื่องการที่บุคคลต้องตกอยู่ในสภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติถือว่าเป็นปัญหาด้านมนุษยชนที่สำคัญ เนื่องจากการที่บุคคลอยู่ในฐานะไร้รัฐไร้สัญชาติมักจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้โดยง่าย ทั้งยังไม่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐใดเลย ...
 • Thumbnail

  แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและการจัดการโรงแรมบูติคขนาดเล็ก 

  ศักดิ์สิทธิ์ บัวทอง; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาและวิจัยแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและการจัดการโรงแรมบูติคขนาดเล็ก เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโรงแรมบูติคควบคู่ไปกับ การวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคของ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547, พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, กฎกระทรวงกำหนด ประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม ปี พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ อาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ที่มีต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติคขนาด เล็ก เพื่อให้ได้มาซึ่งการพัฒนาปรับแก้ไขกฎหมายโรงแรม ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรม บูติคขนาดเล็ก โดยศึกษารายละเอียดจากกฎหมายโรงแรม, ...
 • Thumbnail

  แนวทางในการปรับปรุงเพิ่มเติมแบบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) เพื่อการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 

  ศุภศักดิ์ พรหมโมเมศ; ประพิน นุชเปี่ยม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

            ปัจจุบันภาครัฐจะเข้ามากำกับดูแลการซื้อขายห้องชุด โดยกำหนดให้ธุรกิจซื้อขายห้องชุดต้องทำสัญญาตามแบบที่กฎหมายกำหนด  เพื่อให้เกิดเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบของผู้บริโภคจากการเข้าทำสัญญากับผู้ประกอบการ ซึ่งมักมีอำนาจต่อรองมากกว่า คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจึงได้มีประกาศให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแบบสัญญามาตรฐาน สำหรับการทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) มาใช้บังคับ ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีแบบสัญญามาตรฐาน หรือ อ.ช.22 ดังกล่าว แต่ผู้บริโภคยั ...
 • Thumbnail

  แนวทางในการพัฒนากฎหมายมูลนิธิเพื่อป้องกันการกระทำทุจริต 

  นัฏวรรณ รุจิณรงค์; ประพิน นุชเอี่ยม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  มูลนิธิเป็นองค์กรตามกฎหมายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญในการแก้ปัญหาสังคม ประเทศไทยมีจำนวนมูลนิธิที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยมากถึง 25,048 มูลนิธิ ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ดี แต่ปัจจุบันกลับมีการกระทำทุจริตเกิดขึ้นในมูลนิธิมากมาย เช่น กรรมการมูลนิธิยักยอกทรัพย์สินของมูลนิธิ หรือการตั้งมูลนิธิเพื่อใช้ในการฟอกเงิน สาเหตุสำคัญประการหนึ่งเกิดจากกฎหมายมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่ พ.ศ. 2535 มาตราต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นมุ่งเน้นที่เจตนารมณ์ของการทำประโยชน์เพื่อสังคม แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหา ...
 • Thumbnail

  แนวทางในการหารูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย : ศึกษากรณีการมีส่วนร่วมของสภาองค์กรชุมชนในการบริหารกิจการท้องถิ่น 

  เสาวลักษณ์ ปิติ; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การกระจายอานาจการปกครอง คือ การปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองสามารถกาหนดทิศทางและดูแลแก้ไขปัญหาของตนเองได้ เพราะฉะนั้นในการจัดตั้งการกาหนดโครงสร้างและอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการท้องถิ่น จึงต้องคานึงถึงบริบทของสังคมเป็นสาคัญ อาทิ สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และประชาชนทั้งในฐานะปัจเจกชนและชุมชน วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพความเป็นมา การจัดตั้ง โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน ...