Now showing items 21-40 of 208

 • Thumbnail

  การทดแทนความเสียหายแก่ผู้ถูกกล่าวหาในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

  วิวัฒนา วัฒนภิรมย์; ปิยะนุช โปตะวณิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทดแทนความเสียหายแก่ผู้ถูกกล่าวหา กรณีที่ ผู้ถูกกล่าวหาได้รับความเสียหายจากการพักราชการหรือพักงาน และการดำเนินคดีอาญาของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องผู้ถูกกล่าว หาตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากการศึกษาพบว่า ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ามีความผิดทางอาญาหรือที่เรียก กันว่า “ชี้มูลทางอาญา” ให้ประธานกรรมการส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด หรือฟ้องคดีต่อศาลกรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นอัยการสูงสุด เพื่อด ...
 • Thumbnail

  การทำพินัยกรรม : ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายมรดกไทย และสปป.ลาว 

  จันที สีปาน; ปิยะนุช โปตะวณิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายว่าด้วยมรดก ของ สปป. ลาว และกฎหมายไทย ในเรื่อง “การทำพินัยกรรม” เฉพาะกรณี ข้อกำหนดทางด้านกฎหมายในการ จำกัดอำนาจในการทำพินัยกรรม หรือกำหนดเกณฑ์ทางด้านอายุของผู้ทำพินัยกรรม แบบของ พินัยกรรม และขอบเขตข้อกำหนดกฎหมายที่จำกัดอำนาจในการยกทรัพย์สินโดยพินัยกรรม
 • Thumbnail

  การทำแท้งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ศึกษากรณี : เหตุให้ทำแท้งได้ หากทารกในครรภ์มารดาพิการ 

  สุดที่รัก ฤกษ์คณะ; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  ปัญหาการลักลอบทำแท้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย  ความเชื่อทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมยังคงเป็นข้อโต้แย้งสำหรับการออกกฎหมายในเรื่องการทำแท้งที่มีความเห็นต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ จากประเด็นปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน มีผลการสำรวจพบว่ามีทารกพิการแต่กำเนิดจำนวนมาก ขณะที่กระทรวงสาธารณะสุขเร่งแก้ไขปัญหาโดยจัดตั้งโครงการขึ้นทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิด พร้อมศึกษาวิจัยสาเหตุเพื่อนำไปสู่การป้องกันและเยียวยาระดับชาติ ดังนั้นเรื่องที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือปัญหาเด็กที่คลอดออกมาแล้วพิการแต่กำเนิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม ...
 • Thumbnail

  การนับอายุความร้องทุกข์ในคดีความผิดอันยอมความได้ กรณีผู้เสียหายเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถ 

  รังสิมา ดาราพงษ์; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  วิทยานิพนธ์เล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาเรื่องการนับอายุความร้องทุกข์ในคดีความผิดอันยอมความได้ กรณีผู้เสียหายเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถ ซึ่งผู้เขียนได้ศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิดอันยอมความได้ ทั้งในเรื่องการร้องทุกข์ การฟ้องร้องดำเนินคดี อายุความ และการนับอายุความกรณีผู้เสียหายเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถ ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี และประเทศญี่ปุ่น เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบและนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของประเทศไทยให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมย ...
 • Thumbnail

  การนำการชะลอการฟ้องมาใช้ในชั้นพนักงานอัยการ: ศึกษากรณีความรุนแรงในครอบครัว 

  ทิพวัลย์ ด่านบรรจง; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หัวข้อ “การนําการชะลอการฟ้องมาใช้ในชั้น พนักงานอัยการ: ศึกษากรณีความรุนแรงในครอบครัว” มีวัตถุประสงค์หาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยให้พนักงาน อัยการใช้การชะลอการฟ้อง กรณีความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรงในคดีความผิดด้วยความรุนแรงใน ครอบครัว โดยการนําเสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายในการนําการชะลอการฟ้องมาปรับใช้ในชั้น ชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการในคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว และหาแนวทางปฏิบัติ ในการควบคุมดุลพินิจและเงื่อนไขการชะลอการฟ้องที่เหมาะสม ...
 • Thumbnail

  การนำโทษปรับทางปกครองมาใช้กับกฎหมายภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน 

  ทวีสรรพ์ พัดทอง; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  โดยที่ภาษีโรงเรือนเเละที่ดินจัดเป็นรายได้ที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นภาษีที่ประเมินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งกฎหมายได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับประเมิน ผู้เช่า ผู้ครองทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี เเละการให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเเละประเมินภาษี โดยมีบทลงโทษทางอาญาไว้ลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก โดยมีอัตราโทษต่ำมาก คือ โทษปรับสูงสุดกำหนดให้ปรับได้ไม่เกิน 200 บาท หรือ 500 บาท จึงไม่ก่อให้เกิดความเกรงกลัวเเละเป็นเ ...
 • Thumbnail

  การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีเงินบริจาค 

  กฤติน จันทร์สนธิมา; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  วัดในพระพุทธศาสนาเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่แสวงหาผลกาไร มีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบจำนวนมาก โดยมีเงินหมุนเวียนในรูปแบบของรายได้และรายจ่ายของระบบวัดอยู่ประมาณ100,000-120,000 ล้านบาทต่อปี จากวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์รวมทั้งสิ้น 37,075 วัด (ข้อมูล ณ วันที่31 ธันวาคม 2553) รายรับรวมโดยเฉลี่ยของวัดเท่ากับ 3,235,692 บาทต่อปี ส่วนมากจะมาจากเงินบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน เช่น งานซ่อมแซม โบสถ์หรือศาสนสถานอื่นๆ อีกทั้งวัดทั้งในกรุงเทพมหานครและวัดในภูมิภาคจะมีแหล่งรายรับสาคัญที่มาจากการบริจาคทาบุญมากที่สุดดังนั้น เงินบริจาคจึงเป็นรายรับสาคัญของพระศาสนา ...
 • Thumbnail

  การบังคับใช้กฎหมายควบคุมการพนันออนไลน์ : ศึกษาเฉพาะกรณีเกมสังคมออนไลน์ 

  ชาตบุษย์ ฮายุกต์; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการพนันออนไลน์ซึ่งจะได้ศึกษา กรณีเกมสังคมออนไลน์ที่มีรูปแบบการเล่นเสมือนการเล่นการพนัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ขอบเขตในการปรับใช้กฎหมายของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ทั้งในเรื่องของคํานิยาม การกําหนดฐานความผิดและบทลงโทษ หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ พนัน รวมถึงมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนัน พร้อมทั้งเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการ แก้ไขปัญหาดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มีปัญหาทางกฎหมายหลาย ประการ ได้แก่ ปัญหาในการตีความทางกฎหมาย ...
 • Thumbnail

  การบังคับใช้กฎหมายอาญาว่าด้วยการกระทำชำเราและอนาจารศพ : ศึกษากรณีโรคจิตเภทประเภทชอบมีเพศสัมพันธ์กับศพ 

  เจมิญช์ ชูเลิศ; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาและผลกระทบของการบังคับใช้ กฎหมายว่าด้วยการกระทำชำเราและอนาจารศพกรณีผู้กระทำมีลักษณะที่เป็นโรคจิตเภทประเภท ชอบมีเพศสัมพันธ์กับศพโดยศึกษาถึงการบัญญัติความผิดฐานกระทำช้ำเราและอนาจารศพ ได้แก่ ลักษณะและความหมายของผู้กระทำการกระทำและวัตถุแห่งการกระทำให้สอดคล้องกับลักษณะ พฤติกรรมผู้กระท้าความผิดกรณีโรคจิตเภทประเภทชอบมีเพศสัมพันธ์กับศพ เพื่อการใช้มาตรการ บังคับทางอาญาไม่ว่าจะเป็นการบังคับโทษและการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยที่ยังไม่ชัดเจน ครอบคลุมและเหมาะสมต่อการเยียวยาผู้กระทำความผิดที่มีพฤติกรรม ...
 • Thumbnail

  การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับฟิชชิ่ง 

  กุลธิดา อาธิเจริญสุข; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันพัฒนามาจากอาชญากรรมแบบเดิมโดยมีความ ร้ายแรงและสะดวกรวดเร็วทั้งยังแนบเนียนกว่าอาชญากรรมแบบเดิม โดยใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่าง รวดเร็วเป็นเครื่องมือ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีหลากหลายและทวีความรุนแรงก่อให้เกิด ความเสียหายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบฟิชชิ่ง (Phishing) ได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศจํานวนมหาศาลรวมไปถึงขัดต่อหลักความสงบ เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน สําหรับการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษา แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และฟิชชิ่ง ...
 • Thumbnail

  การบังคับใช้โทษทางอาญา : ศึกษากรณีมาตรการยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 

  ปิยธิดา บุญพา; ปิยะนุช โปตะวณิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์นี้ มุ่งศึกษาถึงมาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ของไทย อันมีปัญหาจากการบังคับใช้โทษปรับ ซึ่งเป็นโทษทางอาญา และการบังคับใช้ มาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ เป็นมาตรการที่ศาลนามาบังคับใช้ เมื่อมีการไม่ชำระค่าปรับ ซึ่งตาม มาตรา 29 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ผู้ใดต้องโทษปรับและไม่ชำระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ศาลพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือมิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ แต่ ถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่งให้ กักขังผู ...
 • Thumbnail

  การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษของกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  จักรกฤษณ์ คันธานนท์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพความเป็นมาของกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ศึกษาโครงสร้างและอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษของ กรุงเทพมหานครและศึกษาโครงสร้างและอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของต่างประเทศ ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษของ กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์หาแนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษของ กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นศึกษาการปฏิรูปด้านโครงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ...
 • Thumbnail

  การปรับปรุงการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 

  ไกรสร มีแสง; ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้นำระบบไต่สวนมาใช้ในการพิจารณาคดีของศาล รวมทั้งกำหนดให้ศาลนำสำนวนการสอบสวนของพนักงานอัยการโจทก์มาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาคดีด้วย ซึ่งถือเป็นการยกฐานะของสำนวนการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ให้มีความสำคัญถึงขนาดที่ศาลต้องใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการพิจารณาคดี แต่เนื่องจากกระบวนการในชั้นสอบสวนฟ้องร้องคดีค้ามนุษย์ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไป โดยมีพนักงานสอบสวนเป็นผู้ผูกขาดอำนาจสอบสวนไว้แต่เพียงผู้เดียว อันเป็นการจัดวางโครงสร้างการดำเนินคดีอาญาในชั้นสอบ ...
 • Thumbnail

  การปรับใช้แนวคิดการลงโทษให้ได้สัดส่วน (Just Deserts) กับการพิจารณาความผิดที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระทำในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระทำชำเรา 

  อรุณรัตน์ ธำรงศรีสุข; วัชรชัย จิรจินดากุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  ปัจจุบันการกระทำความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยมีสถิติที่สูงขึ้น จากการศึกษาพบว่า การกระทำความผิดเหล่านั้นมีลักษณะร้ายแรง ไม่ต่างจากการกระทำความผิดของผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ โดยเฉพาะฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระทำชำเรา ซึ่งบทความนี้ศึกษาแนวคิดการลงโทษให้ได้สัดส่วน (Just Desserts) กับการพิจารณาความผิดที่เด็กและเยาชวนเป็นผู้กระทำความผิดกรณีความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระทำชำเรา โดยผู้เขียนได้ใช้วิธีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดตาม ...
 • Thumbnail

  การพักการดำเนินธุรกิจชั่วคราว: ศึกษากรณีบริษัทจำกัด 

  ธานี มะลูลีม; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพักการดําเนินธุรกิจชั่วคราวของนิติบุคคล ประเภทบริษัทจํากัดที่ก่อตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจํากัดกับกฎหมายบริษัทของต่างประเทศเช่นกฎหมาย อังกฤษ อินเดีย สิงคโปร์และฮ่องกง จากการศึกษาพบว่า แม้กฎหมายไทยบางส่วนจะมีแนวคิดเรื่องการพักการดําเนินธุรกิจ ชั่วคราว แต่กฎหมายหลักๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลการดําเนินการบริษัทของไทยยังไม่มี การกําหนดให้บริษัทที่ไม่มีการดําเนินกิจการเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้พักการดําเนินธุรกิจชั่วคราว ...
 • Thumbnail

  การมีส่วนร่วมของชุมชนสงฆ์ตามบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิชุมชน มาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพุทธอุทยาน 

  อัษฎาวุธ วสนาท; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยเรื่องนี้มุ่งหมายเพื่อทำการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งพุทธอุทยาน ผ่านกรณีศึกษาโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาถึงความ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดตั้งพุทธอุทยานในพระพุทธศาสนานับแต่ครั้งพุทธกาลที่มีปรากฏ ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการจัดตั้งพุทธอุทยานในพระพุทธศาสนา รวมถึงได้ ทำการศึกษาว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของพุทธอุทยานของชุมชน สงฆ์ในปัจจุบันนั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่วนที่ว่าด้วยสิทธิชุมชนหรือไม่
 • Thumbnail

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเองเขตวังทองหลาง 

  พรรณิลัย นิติโรจน์; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และสัมภาษณ์กลุ่ม ผู้บริหารและคณะทางานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักงานเขตวัง ทองหลาง และผู้นาชุมชน เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดทาแผนชุมชนพึ่งตนเองของเขตวังทองหลาง ผลที่ได้จากการศึกษาโดยรวมพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวางแผน และ การประเมินผลการดาเนินงานตามชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นแผนที่ได้รับการกาหนดมาแล้วจากกรุงเทพมหานคร โดยการจัดทาโครงการโดยสานัก พัฒนาสังคม ...
 • Thumbnail

  การรับรองสถานะทางกฎหมายศึกษากรณีการใช้คำนำหน้านาม 

  กนกนันท์ ศรีคชา; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  บทความนี้เป็นการศึกษาในเรื่องของการรับรองสถานะทางกฎหมาย กรณีการใช้คํานําหน้า นามของบุคคลที่แปลงเพศ เป็นการศึกษาทั้งในด้านของหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งจะ เชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของบุคคลแปลงเพศว่ามีอยู่อย่างไร และสามารถใช้สิทธิ เสรีภาพที่ตนมีอยู่นั้นได้ในทางใดบ้าง การค้นคว้าทั้งความเป็นมาว่าการแปลงเพศนั้นมีจุดเริ่มต้นมา จากจุดใด โดยรวมถึงความนึกคิดของคนในสังคม ทั้งในสมัยโบราณและในสมัยปัจจุบันว่ามีความ คิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่แปลงเพศนั้นอย่างไร การศึกษาในประเด็นต่างๆนี้ก็เพื่อที่จะได้ทราบถึงนิยาม ความหมายที่เกี่ยวกับบ ...
 • Thumbnail

  การรับรองสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 

  ริญญาภัทร์ ณ สงขลา; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  ปัจจุบันในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีประกอบกับสภาพสังคมที่ได้มีความเจริญ และเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีช่วยการเจริญ พันธุ์ทางการแพทย์ของประเทศไทยที่ได้มีการพัฒนาให้ทัดเทียมกับหลายๆประเทศทั่วโลก จึงจําเป็นที่ จะต้องปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้เหมาะสมตามสภาพของสังคมในปัจจุบัน ประเทศไทยจึงได้มี การประกาศใช้กฎหมายเพื่อรับรองและคุ้มครองบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวให้ เป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยปราศจากการแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังถือประโยชน์ สูงสุดของเด็กบริสุทธิ์ที่เกิดโดยอ ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเชิงเปรียบเทียบปัญหาทางกฎหมายในระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ 

  ธนกฤต กุศลสมบูรณ์; พัชรวรรณ นุชประยูร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ผู้เขียนได้ทำการศึกษาถึงปัญหาในด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์ รวมทั้งได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้การบริการทางการแพทย์ นโยบายสุขภาพ และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงนโยบายสุขภาพตามกติกาข้อตกลงร่วมมือกันของกฎบัตรสุขภาพระหว่างประเทศในอาเซียน(ASEAN Health Charter)องค์การอนามัยโลก(WHO)ธนาคารโลก(World Bank) และข้อมูลจาก UNDP Human Development Report 2010 รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและวิเคราะห์ความแตกต่างของน ...