Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกเด็กบนอินเทอร์เน็ต 

    กรรณิการ์ รอดมา; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

    วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกเต็ก บนอินเทอร์เน็ต โดยศึกษาวิเคราะห์แนงทางการบังคับใช้กฎหมายของต่างประเทศและกฎหมาย ประเทศไทยตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศ และมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาตังกล่าว เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสื่อลามกเต็กบนอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกับประเทศไทย จากการศึกษาพบว่พัฒนาการทางเทคโนโลยีในปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาสื่อลามกเด็กบน อินเทอร์เน็ดเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถใช้สื่อตังกล่าวในการเผยแพร่ และเข้าถึงเนื้อหาลา ามกเหล่านี้ ไต้โดยง่าย ทำให้จำนวนของสื่อลามกเ ...