Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    มาตรการในการคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ 

    กิติมา ติรเศรษฐเสมา; เกียรติพร อำไพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

    ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชากรวัยสูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น แต่ประชากรวัยทำงานกลับมีสัดส่วนลดลงอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานซึ่งมีผลกระทบทางอ้อมต่อการเจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ตลาดแรงงานไทยต้องจ้างผู้สูงอายุเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่ออนาคตของประเทศไทยเกี่ยวกับปัญหาการทำงานของผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ารัฐบาลจะได้กำหนดนโยบายส่งเสริมให้สถานประกอบการจ้างงานผู้สูงอายุแล้ว แต่เมื่อผู้ส ...