Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาการกำหนดความผิดและบทลงโทษ การกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี 

    จริยาภรณ์ พงษ์รื่น; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวความคิด เจตนารมณ์ของการบัญญัติ กฎหมาย นิยามความหมาย ของคําว่า “ข่มขืนกระทําชําเรา” และ “กระทําชําเรา” สาระสําคัญของ องค์ประกอบความผิด และการกําหนดโทษ ในประเด็นการกระทําชําเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี โดย การศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกฎหมายอาญาไทยกับกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นๆ ของ ต่างประเทศทั้งในระบบ Common Law คือสหรัฐอเมริกา และ Civil Law คือ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐฝรั่งเศส จากการศึกษาตัวบทกฎหมาย องค์ประกอบความผิด ในการกระทําความผิดฐานกระทําชําเรา เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ ...