Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและกำกับดูแลระบบการรับขนส่งสินค้าทางแม่น้ำระหว่างประเทศของไทย 

    ณกรณ์ สายอุราช; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

    การขนส่งสินค้าผ่านทางแม่น้ำระหว่างประเทศเป็นการขนส่งสินค้าที่เป็นวิธีการที่ได้รับความนินมเป็นเวลามาช้านานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยที่การขนส่งทางแม่น้ำนั้นก็ขนส่งทางแม่น้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ ทางทะเล ทางลำคลองและเป็นการขนส่งที่สามารถลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งสินค้าได้เป็นอันมากซึ่งเป็นวิธีการขนส่งสินค้าที่ได้รับความนิยมเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งในรูปแบบอื่น ซึ่งในอดีตการขนส่งสินค้าทางแม่น้ำ ก็จะเป็นการขนส่งสินค้าหรือการขนส่งคนโดยสารโดยการใช้เรือที่มีขนาดเล็กๆ เพียงเท่านั้น แต่ต่อมานับจนถึงปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการการเดินเรือเพื่อการข ...